CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022
18/08/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 16:57:45 - Hạn xử lý: 16/08/2022 16:57:45 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 16:57:45 - Ngày có KQ: 15/08/2022 17:09:36 - Ngày trả KQ: 16/08/2022 08:29:06 ĐẶNG THỊ THUThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 16:50:24 - Hạn xử lý: 16/08/2022 16:50:24 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 16:50:24 - Ngày có KQ: 15/08/2022 16:57:26 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 16:59:03 NGUYỄN VĂN LUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 15:42:23 - Hạn xử lý: 18/08/2022 15:42:23 - Ngày hẹn trả: 18/08/2022 15:42:23 - Ngày có KQ: 15/08/2022 15:58:04 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 16:59:04 NGUYỄN LÝ TƯỞNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 15:43:13 - Hạn xử lý: 16/08/2022 15:43:13 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 15:43:13 - Ngày có KQ: 15/08/2022 15:55:16 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 16:59:05 NGUYỄN LÝ TƯỞNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 10:19:29 - Hạn xử lý: 16/08/2022 10:19:29 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 10:19:29 - Ngày có KQ: 15/08/2022 14:14:18 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 14:28:07 MẠC MINH TUẤNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 09:06:22 - Hạn xử lý: 16/08/2022 09:06:22 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 09:06:22 - Ngày có KQ: 15/08/2022 09:14:48 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 14:28:08 NGUYỄN THỊ THẠOThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 08:35:56 - Hạn xử lý: 16/08/2022 08:35:56 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 08:35:56 - Ngày có KQ: 15/08/2022 09:13:48 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 14:28:10 NGUYỄN THỊ CHÂMThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 08:27:47 - Hạn xử lý: 16/08/2022 08:27:47 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 08:27:47 - Ngày có KQ: 15/08/2022 09:12:58 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 14:28:11 NGUYỄN THỊ MINH DUNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 08:26:47 - Hạn xử lý: 16/08/2022 08:26:47 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 08:26:47 - Ngày có KQ: 15/08/2022 09:11:59 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 14:28:13 LÊ THỊ BÍCHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 08:00:09 - Hạn xử lý: 16/08/2022 08:00:09 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 08:00:09 - Ngày có KQ: 15/08/2022 08:09:11 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 14:28:14 NGUYỄN THẾ ANHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/08/2022 07:56:46 - Hạn xử lý: 16/08/2022 07:56:46 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 07:56:46 - Ngày có KQ: 15/08/2022 08:08:14 - Ngày trả KQ: 15/08/2022 14:28:16 NGUYỄN THỊ HẬUThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 1.004859.000.00.00.H23 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/08/2022 10:39:01 - Hạn xử lý: 17/08/2022 10:39:01 - Ngày hẹn trả: 17/08/2022 10:39:01 - Ngày có KQ: 12/08/2022 10:47:32 - Ngày trả KQ: 12/08/2022 13:58:17 TRẦN TRỌNG LIÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/08/2022 08:56:07 - Hạn xử lý: 16/08/2022 08:56:07 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 08:56:07 - Ngày có KQ: 12/08/2022 09:22:30 - Ngày trả KQ: 12/08/2022 13:58:18 PHAN VĂN TRUNGV 558381, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/08/2022 16:10:45 - Hạn xử lý: 12/08/2022 16:10:45 - Ngày hẹn trả: 12/08/2022 16:10:45 - Ngày có KQ: 11/08/2022 16:38:14 - Ngày trả KQ: 12/08/2022 13:58:19 NGUYỄN VĂN DƯƠNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/08/2022 16:07:57 - Hạn xử lý: 12/08/2022 16:07:57 - Ngày hẹn trả: 12/08/2022 16:07:57 - Ngày có KQ: 11/08/2022 16:37:47 - Ngày trả KQ: 12/08/2022 13:58:21 NGUYỄN THỊ ĐÀOThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/08/2022 15:23:12 - Hạn xử lý: 12/08/2022 15:23:12 - Ngày hẹn trả: 12/08/2022 15:23:12 - Ngày có KQ: 11/08/2022 16:39:24 - Ngày trả KQ: 12/08/2022 13:58:22 NGUYỄN VĂN THIỆNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/08/2022 15:22:13 - Hạn xử lý: 16/08/2022 15:22:13 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 15:22:13 - Ngày có KQ: 11/08/2022 16:40:12 - Ngày trả KQ: 12/08/2022 13:58:24 NGUYỄN VĂN THIỆNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/08/2022 13:52:21 - Hạn xử lý: 16/08/2022 13:52:21 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 13:52:21 - Ngày có KQ: 11/08/2022 14:12:42 - Ngày trả KQ: 11/08/2022 16:18:33 BÙI THỊ NHÀNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/08/2022 13:51:35 - Hạn xử lý: 16/08/2022 13:51:35 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 13:51:35 - Ngày có KQ: 11/08/2022 16:37:17 - Ngày trả KQ: 12/08/2022 13:58:25 NGUYỄN VĂN TUÂNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/08/2022 10:02:26 - Hạn xử lý: 12/08/2022 10:02:26 - Ngày hẹn trả: 12/08/2022 10:02:26 - Ngày có KQ: 11/08/2022 10:17:43 - Ngày trả KQ: 11/08/2022 13:36:22 BÙI THỊ NHÀNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 16:34:41 - Hạn xử lý: 11/08/2022 16:34:41 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 16:34:41 - Ngày có KQ: 10/08/2022 16:47:40 - Ngày trả KQ: 11/08/2022 08:23:14 TRẦN YẾN THUThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 16:30:51 - Hạn xử lý: 17/08/2022 16:30:51 - Ngày hẹn trả: 17/08/2022 16:30:51 - Ngày có KQ: 10/08/2022 16:46:43 - Ngày trả KQ: 11/08/2022 08:23:16 TRẦN VĂN QUYỀNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 15:57:38 - Hạn xử lý: 11/08/2022 15:57:38 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 15:57:38 - Ngày có KQ: 10/08/2022 16:20:36 - Ngày trả KQ: 11/08/2022 08:23:17 DƯƠNG THỊ LAIThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 15:54:17 - Hạn xử lý: 17/08/2022 15:54:17 - Ngày hẹn trả: 17/08/2022 15:54:17 - Ngày có KQ: 10/08/2022 16:23:03 - Ngày trả KQ: 11/08/2022 08:23:19 NGUYỄN THỊ HOAThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 10:24:00 - Hạn xử lý: 11/08/2022 10:24:00 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 10:24:00 - Ngày có KQ: 10/08/2022 10:40:52 - Ngày trả KQ: 10/08/2022 13:59:46 PHẠM THỊ LANHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 10:22:37 - Hạn xử lý: 11/08/2022 10:22:37 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 10:22:37 - Ngày có KQ: 10/08/2022 10:47:48 - Ngày trả KQ: 10/08/2022 13:59:48 NGUYỄN THỊ NGÁTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 10:21:30 - Hạn xử lý: 11/08/2022 10:21:30 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 10:21:30 - Ngày có KQ: 10/08/2022 10:39:16 - Ngày trả KQ: 10/08/2022 13:59:50 BÙI THỊ SENThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 10:20:15 - Hạn xử lý: 11/08/2022 10:20:15 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 10:20:15 - Ngày có KQ: 10/08/2022 10:38:34 - Ngày trả KQ: 10/08/2022 13:59:51 BÙI THỊ SENThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 09:36:11 - Hạn xử lý: 11/08/2022 09:36:11 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 09:36:11 - Ngày có KQ: 10/08/2022 10:36:25 - Ngày trả KQ: 10/08/2022 13:59:53 TRẦN HUY HOÀNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/08/2022 09:34:29 - Hạn xử lý: 11/08/2022 09:34:29 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 09:34:29 - Ngày có KQ: 10/08/2022 10:37:19 - Ngày trả KQ: 10/08/2022 13:59:54 TRẦN HUY HOÀNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/08/2022 15:56:48 - Hạn xử lý: 16/08/2022 15:56:48 - Ngày hẹn trả: 16/08/2022 15:56:48 - Ngày có KQ: 09/08/2022 16:18:00 - Ngày trả KQ: 10/08/2022 13:59:55 TRẦN VĂN TUẤNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/08/2022 07:06:29 - Hạn xử lý: 10/08/2022 07:06:29 - Ngày hẹn trả: 10/08/2022 07:06:29 - Ngày có KQ: 09/08/2022 16:03:32 - Ngày trả KQ: 09/08/2022 16:07:14 NGUYỄN VĂN GIỚIThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/08/2022 07:05:21 - Hạn xử lý: 10/08/2022 07:05:21 - Ngày hẹn trả: 10/08/2022 07:05:21 - Ngày có KQ: 09/08/2022 16:04:43 - Ngày trả KQ: 09/08/2022 16:07:16 MẠC QUANG HƯNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/08/2022 14:27:14 - Hạn xử lý: 10/08/2022 14:27:14 - Ngày hẹn trả: 10/08/2022 14:27:14 - Ngày có KQ: 08/08/2022 14:52:11 - Ngày trả KQ: 08/08/2022 15:00:14 NGUYỄN VĂN NHẤTThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/08/2022 10:22:06 - Hạn xử lý: 09/08/2022 10:22:06 - Ngày hẹn trả: 09/08/2022 10:22:06 - Ngày có KQ: 08/08/2022 11:04:17 - Ngày trả KQ: 08/08/2022 11:08:09 MẠC THỊ HIẾUThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/08/2022 10:16:22 - Hạn xử lý: 09/08/2022 10:16:22 - Ngày hẹn trả: 09/08/2022 10:16:22 - Ngày có KQ: 08/08/2022 10:24:11 - Ngày trả KQ: 08/08/2022 11:08:10 NGUYỄN VĂN ĐĂNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/08/2022 10:15:07 - Hạn xử lý: 11/08/2022 10:15:07 - Ngày hẹn trả: 11/08/2022 10:15:07 - Ngày có KQ: 08/08/2022 10:31:53 - Ngày trả KQ: 08/08/2022 11:08:11 BÙI THỊ THUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/08/2022 10:12:18 - Hạn xử lý: 15/08/2022 10:12:18 - Ngày hẹn trả: 15/08/2022 10:12:18 - Ngày có KQ: 08/08/2022 10:32:26 - Ngày trả KQ: 08/08/2022 11:08:13 NGUYỄN VĂN TẨYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/08/2022 16:41:47 - Hạn xử lý: 08/08/2022 16:41:47 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 16:41:47 - Ngày có KQ: 05/08/2022 16:59:53 - Ngày trả KQ: 08/08/2022 11:08:14 NGUYỄN THỊ NGÁTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/08/2022 15:32:08 - Hạn xử lý: 08/08/2022 15:32:08 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 15:32:08 - Ngày có KQ: 05/08/2022 16:12:18 - Ngày trả KQ: 05/08/2022 16:40:51 NGUYỄN THỊ HƯƠNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/08/2022 09:20:32 - Hạn xử lý: 08/08/2022 09:20:32 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 09:20:32 - Ngày có KQ: 05/08/2022 09:28:11 - Ngày trả KQ: 05/08/2022 10:30:12 BÙI THỊ THÚYThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/08/2022 09:08:54 - Hạn xử lý: 08/08/2022 09:08:54 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 09:08:54 - Ngày có KQ: 05/08/2022 09:27:46 - Ngày trả KQ: 05/08/2022 10:30:13 ĐỖ VĂN KIÊNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/08/2022 07:46:58 - Hạn xử lý: 08/08/2022 07:46:58 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 07:46:58 - Ngày có KQ: 05/08/2022 08:16:36 - Ngày trả KQ: 05/08/2022 10:30:14 NGUYỄN THỊ THÚYThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/08/2022 16:27:02 - Hạn xử lý: 08/08/2022 16:27:02 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 16:27:02 - Ngày có KQ: 04/08/2022 16:51:12 - Ngày trả KQ: 05/08/2022 10:30:16 NGUYỄN THỊ LOANThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/08/2022 10:45:17 - Hạn xử lý: 05/08/2022 10:45:17 - Ngày hẹn trả: 05/08/2022 10:45:17 - Ngày có KQ: 04/08/2022 11:05:41 - Ngày trả KQ: 04/08/2022 14:13:02 MẠC TIẾN DŨNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/08/2022 10:44:22 - Hạn xử lý: 08/08/2022 10:44:22 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 10:44:22 - Ngày có KQ: 04/08/2022 10:49:57 - Ngày trả KQ: 04/08/2022 14:13:03 ĐỖ VĂN LỰCThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/08/2022 07:41:31 - Hạn xử lý: 05/08/2022 07:41:31 - Ngày hẹn trả: 05/08/2022 07:41:31 - Ngày có KQ: 04/08/2022 08:20:07 - Ngày trả KQ: 04/08/2022 14:13:05 MẠC VĂN LUẬNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/08/2022 15:37:16 - Hạn xử lý: 04/08/2022 15:37:16 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 15:37:16 - Ngày có KQ: 03/08/2022 16:08:58 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 16:37:20 NGUYỄN VĂN THIỆNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/08/2022 15:34:57 - Hạn xử lý: 04/08/2022 15:34:57 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 15:34:57 - Ngày có KQ: 03/08/2022 15:53:48 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 16:37:21 ĐỖ THỊ LƠThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/08/2022 15:16:24 - Hạn xử lý: 04/08/2022 15:16:24 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 15:16:24 - Ngày có KQ: 03/08/2022 16:08:20 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 16:37:22 VŨ VĂN DỤThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/08/2022 14:48:20 - Hạn xử lý: 08/08/2022 14:48:20 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 14:48:20 - Ngày có KQ: 03/08/2022 15:26:01 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 16:37:23 NGUYỄN VĂN HÀThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/08/2022 09:29:51 - Hạn xử lý: 04/08/2022 09:29:51 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 09:29:51 - Ngày có KQ: 03/08/2022 14:41:43 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 14:58:12 MẠC VĂN NHẤTThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/08/2022 09:28:50 - Hạn xử lý: 04/08/2022 09:28:50 - Ngày hẹn trả: 04/08/2022 09:28:50 - Ngày có KQ: 03/08/2022 14:42:26 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 14:58:13 PHẠM THÙY LINHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/08/2022 15:46:16 - Hạn xử lý: 03/08/2022 15:46:16 - Ngày hẹn trả: 03/08/2022 15:46:16 - Ngày có KQ: 02/08/2022 16:29:44 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 08:02:25 MẠC ĐỨC KIÊNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/08/2022 15:39:36 - Hạn xử lý: 03/08/2022 15:39:36 - Ngày hẹn trả: 03/08/2022 15:39:36 - Ngày có KQ: 02/08/2022 16:29:25 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 08:02:27 TRẦN VĂN HÀIThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
56 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/08/2022 15:26:33 - Hạn xử lý: 03/08/2022 15:26:33 - Ngày hẹn trả: 03/08/2022 15:26:33 - Ngày có KQ: 02/08/2022 16:30:33 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 08:02:28 TRẦN THỊ VỊNHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
57 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/08/2022 15:24:34 - Hạn xử lý: 03/08/2022 15:24:34 - Ngày hẹn trả: 03/08/2022 15:24:34 - Ngày có KQ: 02/08/2022 16:31:15 - Ngày trả KQ: 03/08/2022 08:02:29 NGUYỄN CÔNG PHÚThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
58 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 17:17:23 - Hạn xử lý: 08/08/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 01/08/2022 17:33:14 - Ngày trả KQ: 02/08/2022 13:49:48 NGUYỄN THỊ THƠMThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
59 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 17:06:35 - Hạn xử lý: 08/08/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 01/08/2022 17:10:21 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 17:25:39 NGUYỄN VĂN TOÀNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
60 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 17:03:15 - Hạn xử lý: 08/08/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 01/08/2022 17:09:45 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 17:25:41 TRẦN THỊ TIẾNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
61 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 16:59:04 - Hạn xử lý: 02/08/2022 16:59:04 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 16:59:04 - Ngày có KQ: 01/08/2022 17:01:12 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 17:25:42 VŨ VĂN DỤThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
62 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 15:13:58 - Hạn xử lý: 02/08/2022 15:13:58 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 15:13:58 - Ngày có KQ: 01/08/2022 17:00:16 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 17:25:43 MẠC VĂN CHIẾNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
63 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 15:09:21 - Hạn xử lý: 02/08/2022 15:09:21 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 15:09:21 - Ngày có KQ: 01/08/2022 15:19:51 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:32:13 TRẦN THỊ HỒNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
64 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 15:07:56 - Hạn xử lý: 02/08/2022 15:07:56 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 15:07:56 - Ngày có KQ: 01/08/2022 15:20:33 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:32:14 MẠC THỊ QUYÊNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
65 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 14:43:32 - Hạn xử lý: 02/08/2022 14:43:32 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 14:43:32 - Ngày có KQ: 01/08/2022 15:21:26 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:32:16 TRẦN VĂN TUẤNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
66 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 10:50:49 - Hạn xử lý: 08/08/2022 10:50:49 - Ngày hẹn trả: 08/08/2022 10:50:49 - Ngày có KQ: 01/08/2022 16:01:59 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:32:17 NGUYỄN THỊ VIỆNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
67 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 10:44:53 - Hạn xử lý: 02/08/2022 10:44:53 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 10:44:53 - Ngày có KQ: 01/08/2022 14:13:34 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:32:19 VŨ VĂN DỤThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
68 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 10:43:13 - Hạn xử lý: 02/08/2022 10:43:13 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 10:43:13 - Ngày có KQ: 01/08/2022 14:14:30 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:31:28 LÊ THỊ LAThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
69 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 10:41:37 - Hạn xử lý: 02/08/2022 10:41:37 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 10:41:37 - Ngày có KQ: 01/08/2022 14:15:36 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:31:30 MẠC VĂN SỨCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
70 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 10:40:19 - Hạn xử lý: 02/08/2022 10:40:19 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 10:40:19 - Ngày có KQ: 01/08/2022 14:17:32 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:31:31 TRẦN THỊ HẢOThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
71 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 10:38:42 - Hạn xử lý: 02/08/2022 10:38:42 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 10:38:42 - Ngày có KQ: 01/08/2022 14:18:32 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 16:31:33 NGUYỄN THỊ TUYẾTThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
72 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/08/2022 08:23:53 - Hạn xử lý: 02/08/2022 08:23:53 - Ngày hẹn trả: 02/08/2022 08:23:53 - Ngày có KQ: 01/08/2022 08:30:45 - Ngày trả KQ: 01/08/2022 14:11:39 MẠC VĂN THÙYThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 21:35:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 34
Tất cả: 52,728