CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/7/2022 đến ngày 15/7/2022
18/07/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/07/2022 16:01:41 - Hạn xử lý: 18/07/2022 16:01:41 - Ngày hẹn trả: 18/07/2022 16:01:41 - Ngày có KQ: 15/07/2022 16:31:07 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 07:05:40 TRẦN VĂN TÍNHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/07/2022 15:49:52 - Hạn xử lý: 18/07/2022 15:49:52 - Ngày hẹn trả: 18/07/2022 15:49:52 - Ngày có KQ: 15/07/2022 16:33:00 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 07:05:42 NGUYỄN THỊ HƯƠNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/07/2022 15:20:21 - Hạn xử lý: 18/07/2022 15:20:21 - Ngày hẹn trả: 18/07/2022 15:20:21 - Ngày có KQ: 15/07/2022 16:35:38 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 07:05:43 BÙI THỊ THUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/07/2022 15:16:13 - Hạn xử lý: 22/07/2022 15:16:13 - Ngày hẹn trả: 22/07/2022 15:16:13 - Ngày có KQ: 15/07/2022 16:34:18 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 07:05:44 TRẦN VĂN TÍNHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/07/2022 14:36:44 - Hạn xử lý: 18/07/2022 14:36:44 - Ngày hẹn trả: 18/07/2022 14:36:44 - Ngày có KQ: 15/07/2022 14:39:43 - Ngày trả KQ: 18/07/2022 07:05:46 NGUYỄN THỊ NGAThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/07/2022 09:28:46 - Hạn xử lý: 15/07/2022 09:28:46 - Ngày hẹn trả: 15/07/2022 09:28:46 - Ngày có KQ: 14/07/2022 16:17:03 - Ngày trả KQ: 15/07/2022 07:33:46 BÙI VĂN NAMThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 1.001776.000.00.00.H23 - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/07/2022 08:50:59 - Hạn xử lý: 15/08/2022 08:50:59 - Ngày hẹn trả: 15/08/2022 08:50:59 - Ngày có KQ: 02/08/2022 16:49:55 - Ngày trả KQ: 04/08/2022 16:29:06 NGUYỄN THỊ TUYThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 1.001776.000.00.00.H23 - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/07/2022 08:34:43 - Hạn xử lý: 15/08/2022 08:34:43 - Ngày hẹn trả: 15/08/2022 08:34:43 - Ngày có KQ: 02/08/2022 16:49:55 - Ngày trả KQ: 04/08/2022 16:29:07 MẠC VĂN PHIÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/07/2022 07:38:54 - Hạn xử lý: 15/07/2022 07:38:54 - Ngày hẹn trả: 15/07/2022 07:38:54 - Ngày có KQ: 14/07/2022 07:49:07 - Ngày trả KQ: 14/07/2022 10:32:33 MẠC ĐỨC PHÚCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 15:10:59 - Hạn xử lý: 14/07/2022 15:10:59 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 15:10:59 - Ngày có KQ: 13/07/2022 15:37:52 - Ngày trả KQ: 14/07/2022 10:32:35 NGUYỄN VĂN VŨThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 09:28:29 - Hạn xử lý: 14/07/2022 09:28:29 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 09:28:29 - Ngày có KQ: 13/07/2022 09:32:09 - Ngày trả KQ: 13/07/2022 09:38:58 TRẦN VĂN TUYỀNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 08:58:21 - Hạn xử lý: 15/07/2022 08:58:21 - Ngày hẹn trả: 15/07/2022 08:58:21 - Ngày có KQ: 13/07/2022 09:36:08 - Ngày trả KQ: 13/07/2022 09:39:00 NGUYỄN THỊ HẠNHĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 09:01:09 - Hạn xử lý: 20/07/2022 09:01:09 - Ngày hẹn trả: 20/07/2022 09:01:09 - Ngày có KQ: 13/07/2022 09:29:59 - Ngày trả KQ: 13/07/2022 09:39:01 PHAN THỊ NHẤTThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 08:55:05 - Hạn xử lý: 14/07/2022 08:55:05 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 08:55:05 - Ngày có KQ: 13/07/2022 09:05:47 - Ngày trả KQ: 13/07/2022 09:39:02 BÙI VĂN HIẾUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 08:28:11 - Hạn xử lý: 14/07/2022 08:28:11 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 08:28:11 - Ngày có KQ: 13/07/2022 08:30:22 - Ngày trả KQ: 13/07/2022 09:39:04 BÙI VĂN HÙNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 08:05:10 - Hạn xử lý: 14/07/2022 08:05:10 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 08:05:10 - Ngày có KQ: 13/07/2022 08:15:39 - Ngày trả KQ: 13/07/2022 09:39:05 PHAN THỊ HIÊNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/07/2022 07:36:55 - Hạn xử lý: 14/07/2022 07:36:55 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 07:36:55 - Ngày có KQ: 13/07/2022 08:11:05 - Ngày trả KQ: 13/07/2022 09:39:06 MẠC ĐỨC PHÚCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/07/2022 15:58:35 - Hạn xử lý: 13/07/2022 15:58:35 - Ngày hẹn trả: 13/07/2022 15:58:35 - Ngày có KQ: 12/07/2022 16:03:34 - Ngày trả KQ: 12/07/2022 16:37:56 TRẦN VĂN DIÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/07/2022 14:45:41 - Hạn xử lý: 15/07/2022 14:45:41 - Ngày hẹn trả: 15/07/2022 14:45:41 - Ngày có KQ: 12/07/2022 15:36:54 - Ngày trả KQ: 12/07/2022 16:37:58 NGUYỄN NGỌC LANThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/07/2022 14:15:28 - Hạn xử lý: 13/07/2022 14:15:28 - Ngày hẹn trả: 13/07/2022 14:15:28 - Ngày có KQ: 12/07/2022 14:32:25 - Ngày trả KQ: 12/07/2022 14:33:07 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/07/2022 15:58:41 - Hạn xử lý: 14/07/2022 15:58:41 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 15:58:41 - Ngày có KQ: 12/07/2022 14:49:39 - Ngày trả KQ: 12/07/2022 16:37:59 NGUYỄN THỊ THUĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/07/2022 14:56:36 - Hạn xử lý: 12/07/2022 14:56:36 - Ngày hẹn trả: 12/07/2022 14:56:36 - Ngày có KQ: 11/07/2022 15:41:58 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 16:39:06 VŨ VĂN QUANGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/07/2022 10:15:49 - Hạn xử lý: 12/07/2022 10:15:49 - Ngày hẹn trả: 12/07/2022 10:15:49 - Ngày có KQ: 11/07/2022 15:41:58 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 16:39:08 BÙI THỊ HUYỀNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/07/2022 10:01:10 - Hạn xử lý: 14/07/2022 10:01:10 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 10:01:10 - Ngày có KQ: 11/07/2022 15:41:58 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 16:39:09 VŨ THỊ VÂNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/07/2022 08:51:00 - Hạn xử lý: 12/07/2022 08:51:00 - Ngày hẹn trả: 12/07/2022 08:51:00 - Ngày có KQ: 11/07/2022 09:16:59 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 10:21:32 MẠC SONG CHÍNHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/07/2022 08:27:18 - Hạn xử lý: 12/07/2022 08:27:18 - Ngày hẹn trả: 12/07/2022 08:27:18 - Ngày có KQ: 11/07/2022 08:49:36 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 10:21:34 TRẦN HUY ĐĨNHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/07/2022 08:24:05 - Hạn xử lý: 12/07/2022 08:24:05 - Ngày hẹn trả: 12/07/2022 08:24:05 - Ngày có KQ: 11/07/2022 08:50:37 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 10:21:35 TRẦN HUY ĐỈNHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/07/2022 16:33:38 - Hạn xử lý: 11/07/2022 16:33:38 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 16:33:38 - Ngày có KQ: 11/07/2022 08:45:52 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 10:21:36 NGUYỄN THỊ NGUYÊNTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/07/2022 16:14:59 - Hạn xử lý: 11/07/2022 16:14:59 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 16:14:59 - Ngày có KQ: 08/07/2022 16:19:32 - Ngày trả KQ: 08/07/2022 16:23:41 MẠC VĂN PHIÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/07/2022 16:01:29 - Hạn xử lý: 11/07/2022 16:01:29 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 16:01:29 - Ngày có KQ: 08/07/2022 16:18:11 - Ngày trả KQ: 08/07/2022 16:18:57 NGUYỄN VĂN HÙNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/07/2022 15:34:59 - Hạn xử lý: 11/07/2022 15:34:59 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 15:34:59 - Ngày có KQ: 08/07/2022 15:57:42 - Ngày trả KQ: 08/07/2022 16:18:59 MẠC VĂN PHIÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/07/2022 15:23:31 - Hạn xử lý: 11/07/2022 15:23:31 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 15:23:31 - Ngày có KQ: 11/07/2022 09:02:09 - Ngày trả KQ: 11/07/2022 10:21:38 TRẦN VĂN XUÂNTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/07/2022 15:00:28 - Hạn xử lý: 11/07/2022 15:00:28 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 15:00:28 - Ngày có KQ: 08/07/2022 15:14:02 - Ngày trả KQ: 08/07/2022 15:30:43 MẠC VĂN PHIÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/07/2022 10:42:20 - Hạn xử lý: 15/07/2022 10:42:20 - Ngày hẹn trả: 15/07/2022 10:42:20 - Ngày có KQ: 08/07/2022 11:03:57 - Ngày trả KQ: 08/07/2022 14:03:43 VŨ THỊ LIÊN55/11 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
35 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/07/2022 15:22:33 - Hạn xử lý: 08/07/2022 15:22:33 - Ngày hẹn trả: 08/07/2022 15:22:33 - Ngày có KQ: 07/07/2022 16:21:01 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:04 MẠC VĂN NGHĨALong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/07/2022 14:51:37 - Hạn xử lý: 12/07/2022 14:51:37 - Ngày hẹn trả: 12/07/2022 14:51:37 - Ngày có KQ: 07/07/2022 16:21:01 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:05 NGUYỄN THỊ LƯƠNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/07/2022 10:18:34 - Hạn xử lý: 08/07/2022 10:18:34 - Ngày hẹn trả: 08/07/2022 10:18:34 - Ngày có KQ: 07/07/2022 11:07:40 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:06 TRẦN TRỌNG LIÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/07/2022 09:35:50 - Hạn xử lý: 12/07/2022 09:35:50 - Ngày hẹn trả: 12/07/2022 09:35:50 - Ngày có KQ: 07/07/2022 11:07:40 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:08 NGUYỄN THẾ GIANGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/07/2022 09:19:16 - Hạn xử lý: 08/07/2022 09:19:16 - Ngày hẹn trả: 08/07/2022 09:19:16 - Ngày có KQ: 07/07/2022 11:07:40 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:09 NGUYỄN VĂN LUẬNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/07/2022 08:41:24 - Hạn xử lý: 14/07/2022 08:41:24 - Ngày hẹn trả: 14/07/2022 08:41:24 - Ngày có KQ: 07/07/2022 11:07:40 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:10 BÙI THỊ DIỆU LUYẾNTân Thắng, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/07/2022 16:38:33 - Hạn xử lý: 07/07/2022 16:38:33 - Ngày hẹn trả: 07/07/2022 16:38:33 - Ngày có KQ: 06/07/2022 16:57:51 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:12 MẠC VĂN NHOLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/07/2022 16:08:31 - Hạn xử lý: 11/07/2022 16:08:31 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 16:08:31 - Ngày có KQ: 06/07/2022 16:31:36 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:13 BÙI THỊ KHƯƠNGQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/07/2022 15:50:27 - Hạn xử lý: 13/07/2022 15:50:27 - Ngày hẹn trả: 13/07/2022 15:50:27 - Ngày có KQ: 06/07/2022 16:31:36 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:14 BÙI THỊ KHƯƠNGQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/07/2022 15:36:58 - Hạn xử lý: 13/07/2022 15:36:58 - Ngày hẹn trả: 13/07/2022 15:36:58 - Ngày có KQ: 06/07/2022 16:31:36 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:15 NGUYỄN THỊ CẢNHKdc Đồi Thông, Phường Chí Minh, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
45 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/07/2022 15:13:03 - Hạn xử lý: 13/07/2022 15:13:03 - Ngày hẹn trả: 13/07/2022 15:13:03 - Ngày có KQ: 06/07/2022 16:31:36 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:17 NGUYỄN THỊ THÊMTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/07/2022 16:07:17 - Hạn xử lý: 07/07/2022 16:07:17 - Ngày hẹn trả: 07/07/2022 16:07:17 - Ngày có KQ: 05/07/2022 16:45:47 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:18 MẠC THỊ THƯQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/07/2022 14:25:17 - Hạn xử lý: 06/07/2022 14:25:17 - Ngày hẹn trả: 06/07/2022 14:25:17 - Ngày có KQ: 05/07/2022 14:30:09 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:19 ĐOÀN VĂN VIỆTTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/07/2022 08:26:19 - Hạn xử lý: 06/07/2022 08:26:19 - Ngày hẹn trả: 06/07/2022 08:26:19 - Ngày có KQ: 05/07/2022 09:52:53 - Ngày trả KQ: 07/07/2022 16:23:21 NGUYỄN THỊ BỐNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/07/2022 08:48:30 - Hạn xử lý: 05/07/2022 08:48:30 - Ngày hẹn trả: 05/07/2022 08:48:30 - Ngày có KQ: 04/07/2022 10:28:18 - Ngày trả KQ: 04/07/2022 14:15:08 NGUYỄN THẾ VĂNTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/07/2022 08:05:47 - Hạn xử lý: 11/07/2022 08:05:47 - Ngày hẹn trả: 11/07/2022 08:05:47 - Ngày có KQ: 04/07/2022 08:17:10 - Ngày trả KQ: 04/07/2022 14:15:09 VÕ THỊ MẠNH HOATổ 1, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
51 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/07/2022 07:52:27 - Hạn xử lý: 05/07/2022 07:52:27 - Ngày hẹn trả: 05/07/2022 07:52:27 - Ngày có KQ: 04/07/2022 08:17:10 - Ngày trả KQ: 04/07/2022 14:15:10 NGUYỄN VĂN THUỶĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/07/2022 14:31:09 - Hạn xử lý: 04/07/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 04/07/2022 08:17:10 - Ngày trả KQ: 04/07/2022 14:15:12 LÊ HUY THÀNHĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 15:41:58 - Hạn xử lý: 06/07/2022 15:41:58 - Ngày hẹn trả: 06/07/2022 15:41:58 - Ngày có KQ: 01/07/2022 16:47:50 - Ngày trả KQ: 02/07/2022 07:49:09 LÃ THỊ NGỌC ÁNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 15:18:07 - Hạn xử lý: 08/07/2022 15:18:07 - Ngày hẹn trả: 08/07/2022 15:18:07 - Ngày có KQ: 01/07/2022 15:36:57 - Ngày trả KQ: 02/07/2022 07:49:11 TRỊNH VĂN NĂMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 14:52:35 - Hạn xử lý: 04/07/2022 14:52:35 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 14:52:35 - Ngày có KQ: 01/07/2022 15:36:57 - Ngày trả KQ: 02/07/2022 07:49:12 HOÀNG VĂN VƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
56 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 10:56:50 - Hạn xử lý: 04/07/2022 10:56:50 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 10:56:50 - Ngày có KQ: 01/07/2022 11:05:59 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 15:19:02 HOÀNG VĂN CHUYỂNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
57 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 10:52:10 - Hạn xử lý: 04/07/2022 10:52:10 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 10:52:10 - Ngày có KQ: 01/07/2022 11:04:12 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 11:04:52 HOÀNG VĂN CHUYỂNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
58 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 09:17:19 - Hạn xử lý: 04/07/2022 09:17:19 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 09:17:19 - Ngày có KQ: 01/07/2022 10:40:01 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 15:19:04 BÙI THỊ HỒNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
59 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 08:37:28 - Hạn xử lý: 04/07/2022 08:37:28 - Ngày hẹn trả: 04/07/2022 08:37:28 - Ngày có KQ: 01/07/2022 10:40:01 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 15:19:05 MẠC TIẾN DŨNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
60 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/07/2022 07:40:50 - Hạn xử lý: 08/07/2022 07:40:50 - Ngày hẹn trả: 08/07/2022 07:40:50 - Ngày có KQ: 01/07/2022 10:40:01 - Ngày trả KQ: 01/07/2022 15:19:06 NGUYỄN VĂN TIẾPLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1150
Trước & đúng hạn: 1150
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 16:32:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 20
Tất cả: 52,609