CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/01/2023
17/01/2023 12:00:00

S
TT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:36:47 - Hạn xử lý: 27/01/2023 16:30:00 - Ngày hẹn trả: 27/01/2023 16:30:00 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:52:21 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:03 NGUYỄN VĂN THIỆNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:15:31 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:15:31 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:15:31 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:39:03 - Ngày trả KQ: 16/01/2023 16:17:10 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:18:48 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:18:48 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:18:48 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:53:55 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:05 TRẦN THỊ HUYỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:17:37 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:17:37 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:17:37 - Ngày có KQ: 16/01/2023 14:59:26 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:07 BÙI VĂN PHONGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:16:34 - Hạn xử lý: 17/01/2023 16:16:34 - Ngày hẹn trả: 17/01/2023 16:16:34 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:51:55 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:09 NGUYỄN VĂN BẰNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:14:55 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:14:55 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:14:55 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:51:10 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:11 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:14:19 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:14:19 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:14:19 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:41:22 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:13 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:13:51 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:13:51 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:13:51 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:46:55 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:15 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:13:13 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:13:13 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:13:13 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:48:11 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:17 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:08:52 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:08:52 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:08:52 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:48:56 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:18 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:08:00 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:08:00 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:08:00 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:49:37 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:20 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:05:59 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:05:59 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:05:59 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:29:43 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:22 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:05:23 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:05:23 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:05:23 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:50:21 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:24 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:02:46 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:02:46 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:02:46 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:45:30 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:26 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:01:04 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:01:04 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:01:04 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:46:10 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:28 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:07:21 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:07:21 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:07:21 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:43:45 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:30 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:03:18 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:03:18 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:03:18 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:43:04 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:31 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/01/2023 16:01:45 - Hạn xử lý: 16/01/2023 16:01:45 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 16:01:45 - Ngày có KQ: 13/01/2023 16:42:04 - Ngày trả KQ: 17/01/2023 10:36:33 LÊ THỊ MINHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/01/2023 16:05:43 - Hạn xử lý: 12/01/2023 16:05:43 - Ngày hẹn trả: 12/01/2023 16:05:43 - Ngày có KQ: 11/01/2023 16:50:51 - Ngày trả KQ: 12/01/2023 08:36:51 TRẦN VĂN DIÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.001016.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/01/2023 15:53:18 - Hạn xử lý: 13/01/2023 15:53:18 - Ngày hẹn trả: 13/01/2023 15:53:18 - Ngày có KQ: 11/01/2023 16:51:20 - Ngày trả KQ: 12/01/2023 08:36:53 NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/01/2023 14:51:29 - Hạn xử lý: 12/01/2023 14:51:29 - Ngày hẹn trả: 12/01/2023 14:51:29 - Ngày có KQ: 11/01/2023 16:02:41 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 16:06:28 ĐỖ VĂN HÓAQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/01/2023 14:50:33 - Hạn xử lý: 12/01/2023 14:50:33 - Ngày hẹn trả: 12/01/2023 14:50:33 - Ngày có KQ: 11/01/2023 16:01:42 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 16:06:30 MẠC HOÀI ANHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/01/2023 14:47:59 - Hạn xử lý: 12/01/2023 14:47:59 - Ngày hẹn trả: 12/01/2023 14:47:59 - Ngày có KQ: 11/01/2023 16:01:10 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 16:06:32 MẠC HOÀI ANHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/01/2023 16:34:43 - Hạn xử lý: 11/01/2023 16:30:00 - Ngày hẹn trả: 11/01/2023 16:30:00 - Ngày có KQ: 10/01/2023 16:49:38 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:37:59 ĐỖ THỊ XIMThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/01/2023 16:33:41 - Hạn xử lý: 11/01/2023 16:30:00 - Ngày hẹn trả: 11/01/2023 16:30:00 - Ngày có KQ: 10/01/2023 16:50:28 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:01 NGUYỄN VĂN ANHĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:17:51 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:17:51 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:17:51 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:24:22 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:14 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:17:08 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:17:08 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:17:08 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:24:54 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:22 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:16:13 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:16:13 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:16:13 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:25:27 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:24 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:13:50 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:13:50 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:13:50 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:26:07 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:31 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:12:48 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:12:48 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:12:48 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:27:41 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:33 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:15:27 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:15:27 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:15:27 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:28:13 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:46 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:11:49 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:11:49 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:11:49 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:28:57 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:48 MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:10:53 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:10:53 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:10:53 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:21:36 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:50 HOÀNG THỊ MẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:09:55 - Hạn xử lý: 10/01/2023 16:09:55 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 16:09:55 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:22:05 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:38:57 HOÀNG THỊ MẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 16:00:57 - Hạn xử lý: 12/01/2023 16:00:57 - Ngày hẹn trả: 12/01/2023 16:00:57 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:20:38 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:39:15 NGUYỄN THỊ HẰNGTống Xá, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 10:23:07 - Hạn xử lý: 10/01/2023 10:23:07 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 10:23:07 - Ngày có KQ: 09/01/2023 15:23:04 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:39:17 LÊ THỊ NGỌC LINHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 10:24:13 - Hạn xử lý: 10/01/2023 10:24:13 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 10:24:13 - Ngày có KQ: 09/01/2023 16:10:30 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:39:19 MẠC TIẾN DŨNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 09:45:01 - Hạn xử lý: 10/01/2023 09:45:01 - Ngày hẹn trả: 10/01/2023 09:45:01 - Ngày có KQ: 09/01/2023 14:58:11 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:39:36 MẠC VĂN KHẮCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 09:29:25 - Hạn xử lý: 16/01/2023 09:29:25 - Ngày hẹn trả: 16/01/2023 09:29:25 - Ngày có KQ: 09/01/2023 14:58:42 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:39:43 TRẦN THỊ THANH HUYỀNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/01/2023 09:28:18 - Hạn xử lý: 11/01/2023 09:28:18 - Ngày hẹn trả: 11/01/2023 09:28:18 - Ngày có KQ: 09/01/2023 15:29:18 - Ngày trả KQ: 11/01/2023 14:39:45 HÀ THỊ NONQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/01/2023 09:50:18 - Hạn xử lý: 05/01/2023 09:50:18 - Ngày hẹn trả: 05/01/2023 09:50:18 - Ngày có KQ: 04/01/2023 15:05:33 - Ngày trả KQ: 09/01/2023 07:50:46 ĐỖ THỊ DUNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/01/2023 09:50:52 - Hạn xử lý: 05/01/2023 09:50:52 - Ngày hẹn trả: 05/01/2023 09:50:52 - Ngày có KQ: 04/01/2023 15:05:59 - Ngày trả KQ: 09/01/2023 07:50:49 ĐỖ THỊ DUNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/01/2023 10:02:12 - Hạn xử lý: 04/01/2023 10:02:12 - Ngày hẹn trả: 04/01/2023 10:02:12 - Ngày có KQ: 03/01/2023 10:07:00 - Ngày trả KQ: 04/01/2023 09:49:24 NGUYỄN VĂN NHÌThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1508
Trước & đúng hạn: 1508
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 10:26:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 54,443