CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/02/2023 đến ngày 05/02/2023
08/02/2023 12:00:00

STT

VỀ VIỆC

TGQD HỒ SƠ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1

1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 16:29:55 - Hạn xử lý: 06/02/2023 16:29:55 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 16:29:55 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:36:16 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:28

MẠC VĂN KHẮCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

2

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 16:07:59 - Hạn xử lý: 06/02/2023 16:07:59 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 16:07:59 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:09:27 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:31

HOÀNG ĐÌNH HÒAThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

3

1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 16:07:25 - Hạn xử lý: 06/02/2023 16:07:25 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 16:07:25 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:36:59 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:30

ĐỖ VĂN QUÝQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

4

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 16:06:03 - Hạn xử lý: 06/02/2023 16:06:03 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 16:06:03 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:10:19 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:33

NGUYỄN VĂN THUÝĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

5

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 16:04:57 - Hạn xử lý: 06/02/2023 16:04:57 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 16:04:57 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:19:10 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:35

ĐỖ THỊ HẬUĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

6

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:57:04 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:57:04 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:57:04 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:15:35 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:37

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

7

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:51:27 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:51:27 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:51:27 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:03:33 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:39

NGUYỄN THỊ HOANLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

8

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:50:35 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:50:35 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:50:35 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:26:39 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:42

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

9

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:50:11 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:50:11 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:50:11 - Ngày có KQ: 03/02/2023 15:59:32 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:44

NGUYỄN VĂN THỂĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

10

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:49:50 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:49:50 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:49:50 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:00:46 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:46

NGUYỄN VĂN THỂĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

11

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:49:25 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:49:25 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:49:25 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:01:18 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:48

NGUYỄN VĂN THỂĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

12

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:51:06 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:51:06 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:51:06 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:05:10 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:51

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

13

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:47:36 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:47:36 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:47:36 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:07:27 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:53

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

14

1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:48:27 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:48:27 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:48:27 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:02:36 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:55

NGUYỄN THỊ VEĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

15

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:48:01 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:48:01 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:48:01 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:06:37 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:42:58

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

16

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:45:43 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:45:43 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:45:43 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:08:11 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:43:00

NGUYỄN THỊ QUỲNHTrụ Thượng, Phường Đồng Lạc, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

17

1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:45:09 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:45:09 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:45:09 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:08:47 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:43:02

TRẦN VĂN HOẠTThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

18

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:47:04 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:47:04 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:47:04 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:05:54 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:43:05

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

19

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 15:46:13 - Hạn xử lý: 06/02/2023 15:46:13 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 15:46:13 - Ngày có KQ: 03/02/2023 16:04:33 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:43:07

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

20

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:20:45 - Hạn xử lý: 10/02/2023 14:20:45 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 14:20:45 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:30:56 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:18

TRẦN VĂN DŨNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

21

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:19:30 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:19:30 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:19:30 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:32:00 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:20

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

22

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:18:52 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:18:52 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:18:52 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:34:42 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:22

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

23

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:20:06 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:20:06 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:20:06 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:35:18 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:24

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

24

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:18:16 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:18:16 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:18:16 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:35:53 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:26

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

25

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:16:37 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:16:37 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:16:37 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:37:16 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:28

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ

26

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:15:45 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:15:45 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:15:45 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:37:56 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:30

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

27

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:15:11 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:15:11 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:15:11 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:38:39 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:32

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

28

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:14:36 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:14:36 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:14:36 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:39:14 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:34

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

29

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:13:05 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:13:05 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:13:05 - Ngày có KQ: 03/02/2023 15:40:06 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:36

NGUYỄN THỊ VIQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

30

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:10:24 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:10:24 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:10:24 - Ngày có KQ: 03/02/2023 15:40:41 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:37

NGUYỄN THỊ VIQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

31

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:11:58 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:11:58 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:11:58 - Ngày có KQ: 03/02/2023 15:41:20 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:39

NGUYỄN THỊ VIQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

32

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 14:09:08 - Hạn xử lý: 06/02/2023 14:09:08 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 14:09:08 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:30:24 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:41

PHẠM THỊ THÙYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

33

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 13:52:37 - Hạn xử lý: 06/02/2023 13:52:37 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 13:52:37 - Ngày có KQ: 03/02/2023 14:29:51 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:43

PHẠM THỊ THÙYLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

34

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 13:50:59 - Hạn xử lý: 06/02/2023 13:50:59 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 13:50:59 - Ngày có KQ: 03/02/2023 15:42:01 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:45

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

35

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 13:50:00 - Hạn xử lý: 06/02/2023 13:50:00 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 13:50:00 - Ngày có KQ: 03/02/2023 15:42:38 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:43:47

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

36

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/02/2023 13:45:41 - Hạn xử lý: 06/02/2023 13:45:41 - Ngày hẹn trả: 06/02/2023 13:45:41 - Ngày có KQ: 03/02/2023 15:43:08 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 15:44:04

MẠC CÔNG QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

37

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 16:02:48 - Hạn xử lý: 02/02/2023 16:02:48 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 16:02:48 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:21:27 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:10

MẠC THỊ HIẾULong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

38

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 16:01:39 - Hạn xử lý: 02/02/2023 16:01:39 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 16:01:39 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:36:11 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:11

TRẦN VĂN DŨNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

39

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 16:00:16 - Hạn xử lý: 02/02/2023 16:00:16 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 16:00:16 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:31:01 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:13

TRẦN VĂN DŨNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

40

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:54:19 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:54:19 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:54:19 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:20:33 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:15

NGUYỄN VĂN TUYẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

41

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:51:32 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:51:32 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:51:32 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:22:15 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:16

NGUYỄN VĂN TUYẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

42

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:53:27 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:53:27 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:53:27 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:25:20 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:18

NGUYỄN VĂN TUYẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

43

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:50:44 - Hạn xử lý: 02/02/2023 15:50:44 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 15:50:44 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:12:57 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:20

PHẠM THỊ QUỲNH ANHAn Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

44

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:50:07 - Hạn xử lý: 02/02/2023 15:50:07 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 15:50:07 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:13:43 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:22

PHẠM THỊ QUỲNH ANHAn Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

45

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:46:29 - Hạn xử lý: 02/02/2023 15:46:29 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 15:46:29 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:24:40 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:23

NGUYỄN VĂN TUYẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

46

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:42:27 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:42:27 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:42:27 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:19:47 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:25

ĐỖ THỊ HẬUĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

47

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 15:41:27 - Hạn xử lý: 02/02/2023 15:41:27 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 15:41:27 - Ngày có KQ: 01/02/2023 16:23:15 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:27

NGUYỄN VĂN TUYẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

48

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 09:59:22 - Hạn xử lý: 02/02/2023 09:59:22 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 09:59:22 - Ngày có KQ: 01/02/2023 10:49:00 - Ngày trả KQ: 03/02/2023 13:44:29

BÙI THỊ THÚYTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

49

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 09:58:22 - Hạn xử lý: 02/02/2023 09:58:22 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 09:58:22 - Ngày có KQ: 01/02/2023 10:06:05 - Ngày trả KQ: 01/02/2023 10:25:15

KHUẤT THỊ THUĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

50

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 09:57:39 - Hạn xử lý: 02/02/2023 09:57:39 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 09:57:39 - Ngày có KQ: 01/02/2023 10:11:40 - Ngày trả KQ: 01/02/2023 10:24:56

BÙI THỊ THÚYTrung Hà

51

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 09:54:42 - Hạn xử lý: 02/02/2023 09:54:42 - Ngày hẹn trả: 02/02/2023 09:54:42 - Ngày có KQ: 01/02/2023 10:07:01 - Ngày trả KQ: 01/02/2023 10:25:17

TRẦN HUY QÚYQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

52

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 09:54:05 - Hạn xử lý: 08/02/2023 09:54:05 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 09:54:05 - Ngày có KQ: 01/02/2023 10:05:32 - Ngày trả KQ: 01/02/2023 10:25:20

NGUYỄN THỊ VEĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

53

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/02/2023 09:53:25 - Hạn xử lý: 08/02/2023 09:53:25 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 09:53:25 - Ngày có KQ: 01/02/2023 10:13:51 - Ngày trả KQ: 01/02/2023 10:25:22

MẠC THỊ HUỆLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1138
Trước & đúng hạn: 1138
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 16:38:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 52,524