CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
ỦY BAN MTTQ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP DÂN TỘC THỐNG NHẤT (18/11/1930- 18/11-2022)
21/11/2022 08:43:30

Thực hiện kế hoạch số 95 KH/MT của Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách, Nghị quyết số 37 ngày 27/10/2022 của Đảng ủy xã Nam Tân.

Ủy ban MTTQ xã Nam Tân xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập dân tộc thống nhất (18/11/1930- 18/11-2022) tới cơ sở thôn, Ban CTMT các thôn trong xã.

Sau khi triển khai kế hoạch các thôn đã đăng ký tổ chức từ ngày 16-18/11/2022. Đối với thôn Long động đăng ký tổ chức Bữa cơm đoàn kết vào ngày 18/11 .

Qua bình xét của các thôn trong xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa xã Nam Tân khen thưởng động viên cho  137 tập thể, dòng họ, gia đình và cá nhân tiêu biểu ( trong đó: Chứng nhận khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo là 15 gia đình, Ủy ban nhân dân xã tặng thưởng 11 Tập thể,7 dòng họ, 15 gia đình và 89 cá nhân.

Tổng số tiền, tặng phẩm trị giá trên 18 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban CTMT thôn, tổng số kinh phí tổ chức của các thôn trong xã là 63.900.000đ được trích từ nguồn hoạt động thường xuyên và vận động xã hội hóa để tổ chức ngày hội.

Tại các hội nghị tổ chức ngày hội Đại đoàn kết các thôn trong xã đại diện lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- Ủy ban nhân dân- Ủy ban MTTQ xã- Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóađã tới dự động viên và chỉ đạo Ban chi ủy, QDC, Ban CTMT thôn cùng toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, tiếp tục cùng cấp ủy Đảng, chính quyền luôn  đoàn kết, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt nhiệm vụ để hoàn thành các tiêu trí về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thu gom rác thải tại hộ gia đình để giữ cho cảnh quang môi trường luôn được sáng- xanh- sạch- đẹp.

Chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với nước, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người nhiễm chất độc hóa học, người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn chñ chư­¬ng đường nối cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸t luËt cña nhµ n­ưíc, quy ®Þnh cña ®Þa ph­ư¬ng, quy ư­íc, hư­¬ng ­ưíc cña lµng, mçi c¸n bé §¶ng viªn, ®oµn viªn, héi viªn lµ mét tuyªn truyÒn viªn ®i ®Çu g­ư¬ng mÉu trong mäi lÜnh vùc, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt h¬n n÷a, cuéc vËn ®éng Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh"  

 Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mi người sng và làm vic theo pháp luật, tích cc tham gia gi vng an ninh chính tr, trt t an toàn xã hội; xây dng và thc hin tt quy ước ca khu dân cư; xây dng khu dân cư không có ti phm, đẩy lùi các tệ nạn xã hi; thc hin tt pháp lnh v dân chủ cơ sở tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, gi gìn và phát huy bn sc văn hóa dân tc và thun phong m tc trong nhân dân. T chc tt ngày hi Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, nhân dp k nim ngày thành lp Mt trn Dân tc thng nht Vit Nam (18/11) hàng năm vi vic biu dương các điển hình tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh"

Tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c tiªu chÝ ®Ó n¨m 2023 tiÕp tôc gi÷ v÷ng danh hiÖu lµng v¨n ho¸, phÊn ®Êu trong lµng kh«ng cã c¸c tÖ n¹n x· héi, ph¸t huy tinh thÇn t­ư¬ng th©n, t­ư¬ng ¸i gióp nhau khi khã kh¨n ho¹n n¹n, gióp nhau trong ph¸t triÓn kinh tÕ, to vic làm, tăng thu nhp để ngày càng nhiu h giàu, h khá tr thành giàu, và gim bt h nghèo, thùc hiÖn tèt nÕp sèng v¨n ho¸ trong viÖc cư­íi, viÖc tang, vµ lÔ héi, b·i bá c¸c hñ tôc l¹c hËu c¶n trë sù tiÕn bé chung, hoàn thành tt, toàn din trên các lĩnh vc phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã quyết tâm phấn đấu đạt được tiêu trí nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Kết thúc ngày 18/11/2022, 5/5 thôn trong xã đã triển khai tổ chức ngày hội  Đại đoàn kết gắn với kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết tiệm, gắn kết tình tình làng nghĩa xóm, cán bộ và nhân dân cùng nhau đoàn kết, đồng tâm hiệp lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, về đích chương trình NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC THÔN TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT

 
 
 
Ngày hội Đại đoàn kết thôn Quảng Tân 
 
 
 
  
Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đột Hạ 
 
 
 
 
 
 Ngày hội Đại đoàn kết thôn Long Động
 
 
 
Ngày hội Đại đoàn kết thôn Trung Hà 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1171
Trước & đúng hạn: 1171
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 20:56:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 34
Tất cả: 52,728