CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16/9/2022 đến ngày 30/9/2022
04/10/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 14:16:59 - Hạn xử lý: 03/10/2022 14:16:59 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 14:16:59 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:33:52 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:45 MẠC VĂN TÙNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:36:53 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:36:53 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:36:53 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:24:27 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:46 MẠC ĐĂNG HUYNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:36:17 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:36:17 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:36:17 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:25:43 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:47 TRẦN THỊ QÚYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:35:32 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:35:32 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:35:32 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:24:55 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:48 BÙI THỊ SENThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:34:57 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:34:57 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:34:57 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:30:35 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:49 TÂN THỊ CUỘCThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:34:23 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:34:23 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:34:23 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:31:50 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:50 TÂN THỊ CUỘCThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:33:33 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:33:33 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:33:33 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:31:16 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:51 NGUYỄN THỊ CHỈĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:32:44 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:32:44 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:32:44 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:30:01 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:52 TÂN THỊ NHẠNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:32:06 - Hạn xử lý: 03/10/2022 09:32:06 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 09:32:06 - Ngày có KQ: 30/09/2022 14:33:02 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 15:14:53 NGUYỄN THỊ HUYỀNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 16:54:02 - Hạn xử lý: 06/10/2022 16:54:02 - Ngày hẹn trả: 06/10/2022 16:54:02 - Ngày có KQ: 29/09/2022 17:30:17 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 07:19:50 TRẦN VĂN THÀNHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 16:26:40 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:26:40 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:26:40 - Ngày có KQ: 29/09/2022 17:30:41 - Ngày trả KQ: 30/09/2022 07:19:51 TRẦN THỊ TRANGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 14:54:16 - Hạn xử lý: 30/09/2022 14:54:16 - Ngày hẹn trả: 30/09/2022 14:54:16 - Ngày có KQ: 29/09/2022 14:59:59 - Ngày trả KQ: 29/09/2022 16:36:23 NGUYỄN THẾ TRIỂNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 10:22:54 - Hạn xử lý: 30/09/2022 10:22:54 - Ngày hẹn trả: 30/09/2022 10:22:54 - Ngày có KQ: 29/09/2022 14:01:06 - Ngày trả KQ: 29/09/2022 16:36:24 VŨ NGỌC BẢOThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 15:35:51 - Hạn xử lý: 29/09/2022 15:35:51 - Ngày hẹn trả: 29/09/2022 15:35:51 - Ngày có KQ: 28/09/2022 16:17:24 - Ngày trả KQ: 28/09/2022 16:59:19 MẠC THỊ HIỀNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:22:14 - Hạn xử lý: 29/09/2022 14:22:14 - Ngày hẹn trả: 29/09/2022 14:22:14 - Ngày có KQ: 28/09/2022 15:03:00 - Ngày trả KQ: 28/09/2022 15:04:31 NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:21:24 - Hạn xử lý: 29/09/2022 14:21:24 - Ngày hẹn trả: 29/09/2022 14:21:24 - Ngày có KQ: 28/09/2022 15:03:55 - Ngày trả KQ: 28/09/2022 15:04:32 TRẦN THỊ HẢOThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:20:38 - Hạn xử lý: 29/09/2022 14:20:38 - Ngày hẹn trả: 29/09/2022 14:20:38 - Ngày có KQ: 28/09/2022 15:05:09 - Ngày trả KQ: 28/09/2022 16:12:15 NGUYỄN THỊ VÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 07:55:03 - Hạn xử lý: 29/09/2022 07:55:03 - Ngày hẹn trả: 29/09/2022 07:55:03 - Ngày có KQ: 28/09/2022 08:08:37 - Ngày trả KQ: 28/09/2022 13:48:23 TRỊNH ĐĂNG QUANGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 07:54:03 - Hạn xử lý: 03/10/2022 07:54:03 - Ngày hẹn trả: 03/10/2022 07:54:03 - Ngày có KQ: 28/09/2022 08:08:08 - Ngày trả KQ: 28/09/2022 13:48:24 NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 16:05:19 - Hạn xử lý: 27/09/2022 16:05:19 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 16:05:19 - Ngày có KQ: 26/09/2022 16:51:04 - Ngày trả KQ: 27/09/2022 16:36:31 NGUYỄN MINH QUANGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 16:03:46 - Hạn xử lý: 27/09/2022 16:03:46 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 16:03:46 - Ngày có KQ: 26/09/2022 16:51:49 - Ngày trả KQ: 27/09/2022 16:36:32 TRẦN VĂN HƯNGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:45:07 - Hạn xử lý: 27/09/2022 09:45:07 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 09:45:07 - Ngày có KQ: 26/09/2022 10:40:19 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 16:24:14 PHAN VĂN HOÀNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:44:20 - Hạn xử lý: 27/09/2022 09:44:20 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 09:44:20 - Ngày có KQ: 26/09/2022 10:40:46 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 16:24:15 NGUYỄN THU TRANGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:45:46 - Hạn xử lý: 27/09/2022 09:45:46 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 09:45:46 - Ngày có KQ: 26/09/2022 10:06:33 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 16:24:16 NGUYỄN VĂN QUÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:43:35 - Hạn xử lý: 27/09/2022 09:43:35 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 09:43:35 - Ngày có KQ: 26/09/2022 10:36:38 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 16:24:17 NGUYỄN PHƯƠNG THẢOThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:18:40 - Hạn xử lý: 27/09/2022 09:18:40 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 09:18:40 - Ngày có KQ: 26/09/2022 09:32:18 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 16:24:18 BÙI THỊ ANThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:17:46 - Hạn xử lý: 27/09/2022 09:17:46 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 09:17:46 - Ngày có KQ: 26/09/2022 09:31:36 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 16:24:19 TRẦN THỊ HUYỀN THANHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:16:59 - Hạn xử lý: 27/09/2022 09:16:59 - Ngày hẹn trả: 27/09/2022 09:16:59 - Ngày có KQ: 26/09/2022 09:34:12 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 16:24:20 BÙI XUÂN TUẤNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 16:50:40 - Hạn xử lý: 26/09/2022 16:50:40 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 16:50:40 - Ngày có KQ: 23/09/2022 17:08:53 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 08:18:20 NGUYỄN MINH QUANGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 16:03:27 - Hạn xử lý: 26/09/2022 16:03:27 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 16:03:27 - Ngày có KQ: 23/09/2022 17:09:36 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 08:18:21 NGUYỄN HỮU PHÁTThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 14:49:10 - Hạn xử lý: 28/09/2022 14:49:10 - Ngày hẹn trả: 28/09/2022 14:49:10 - Ngày có KQ: 23/09/2022 17:10:02 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 08:18:21 TRẦN HUỆ MAIThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 14:48:32 - Hạn xử lý: 26/09/2022 14:48:32 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 14:48:32 - Ngày có KQ: 23/09/2022 17:08:31 - Ngày trả KQ: 26/09/2022 08:18:22 PHAN ĐÌNH BÙIThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 14:00:47 - Hạn xử lý: 30/09/2022 14:00:47 - Ngày hẹn trả: 30/09/2022 14:00:47 - Ngày có KQ: 23/09/2022 14:08:06 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 15:58:59 TRẦN VĂN TOẢNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 10:36:50 - Hạn xử lý: 26/09/2022 10:36:50 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 10:36:50 - Ngày có KQ: 23/09/2022 14:07:17 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 15:59:00 NGUYỄN XUÂN DUYThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 10:35:43 - Hạn xử lý: 26/09/2022 10:35:43 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 10:35:43 - Ngày có KQ: 23/09/2022 14:02:53 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 15:59:01 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG LINHThôn Nguyễn Trung, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
36 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 10:25:40 - Hạn xử lý: 30/09/2022 10:25:40 - Ngày hẹn trả: 30/09/2022 10:25:40 - Ngày có KQ: 23/09/2022 14:06:55 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 15:59:02 NGUYỄN XUÂN TÀIThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 10:24:54 - Hạn xử lý: 26/09/2022 10:24:54 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 10:24:54 - Ngày có KQ: 23/09/2022 14:05:51 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 15:59:03 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG LINHThôn Nguyễn Trung, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
38 2.000913.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 10:21:25 - Hạn xử lý: 26/09/2022 10:21:25 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 10:21:25 - Ngày có KQ: 23/09/2022 14:06:29 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 15:59:04 NGUYỄN THỊ MẬTThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 07:22:53 - Hạn xử lý: 26/09/2022 07:22:53 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 07:22:53 - Ngày có KQ: 23/09/2022 10:02:29 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 10:48:24 NGUYỄN VŨ HẢI LINHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 07:23:40 - Hạn xử lý: 26/09/2022 07:23:40 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 07:23:40 - Ngày có KQ: 23/09/2022 10:03:36 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 10:48:25 NGUYỄN VĂN BANGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 17:27:16 - Hạn xử lý: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 23/09/2022 09:59:10 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 10:48:26 NGUYỄN  TIẾN THÀNHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 17:26:35 - Hạn xử lý: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 23/09/2022 14:01:46 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 15:59:05 TRẦN VĂN HỌCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 17:14:35 - Hạn xử lý: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 22/09/2022 17:17:54 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 07:07:16 NGUYỄN QUỐC HƯNGThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 17:09:09 - Hạn xử lý: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 23/09/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 22/09/2022 17:17:09 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 07:07:17 TRẦN THỊ THU THẢOThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 15:48:09 - Hạn xử lý: 23/09/2022 15:48:09 - Ngày hẹn trả: 23/09/2022 15:48:09 - Ngày có KQ: 22/09/2022 17:16:24 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 07:07:18 MẠC VĂN BẨYThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 17:01:23 - Hạn xử lý: 28/09/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 28/09/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 22/09/2022 13:40:00 - Ngày trả KQ: 23/09/2022 07:07:19 VŨ THỊ HOA NHÂMThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 16:56:44 - Hạn xử lý: 23/09/2022 16:56:44 - Ngày hẹn trả: 23/09/2022 16:56:44 - Ngày có KQ: 21/09/2022 17:11:20 - Ngày trả KQ: 22/09/2022 06:40:54 HOÀNG ĐÌNH HÒAThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 17:06:34 - Hạn xử lý: 20/09/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:17:53 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:15 TRẦN HUY HOÀNGLa xuyên, thị trấn Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:53:21 - Hạn xử lý: 26/09/2022 16:53:21 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 16:53:21 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:08:25 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:17 ĐỖ VĂN VIỆTThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:46:02 - Hạn xử lý: 20/09/2022 16:46:02 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 16:46:02 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:03:55 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:18 MẠC QUANG HIẾNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:44:49 - Hạn xử lý: 26/09/2022 16:44:49 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 16:44:49 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:10:04 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:19 NGUYỄN VĂN THẬPThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:43:50 - Hạn xử lý: 26/09/2022 16:43:50 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 16:43:50 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:16:46 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:20 NGUYỄN VĂN NAMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:40:11 - Hạn xử lý: 21/09/2022 16:40:11 - Ngày hẹn trả: 21/09/2022 16:40:11 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:18:21 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:21 TRẦN THỊ PHƯƠNGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:39:29 - Hạn xử lý: 20/09/2022 16:39:29 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 16:39:29 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:04:40 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:22 BÙI VĂN HIẾUThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:37:59 - Hạn xử lý: 22/09/2022 16:37:59 - Ngày hẹn trả: 22/09/2022 16:37:59 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:12:12 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:23 BÙI VĂN KHANGThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
56 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:36:19 - Hạn xử lý: 26/09/2022 16:36:19 - Ngày hẹn trả: 26/09/2022 16:36:19 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:07:46 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:25 NGUYỄN VĂN QUỴNHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
57 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:35:24 - Hạn xử lý: 20/09/2022 16:35:24 - Ngày hẹn trả: 20/09/2022 16:35:24 - Ngày có KQ: 19/09/2022 17:05:44 - Ngày trả KQ: 20/09/2022 07:45:26 PHAN THANH TÙNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
58 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:23:39 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:23:39 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:23:39 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:08:45 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:38 MẠC THỊ SÁUThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
59 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:23:14 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:23:14 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:23:14 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:07:32 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:39 TÂN VĂN THÀNHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
60 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:22:28 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:22:28 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:22:28 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:04:35 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:40 TÂN THỊ HÀThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
61 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:21:06 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:21:06 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:21:06 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:08:15 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:41 BÙI QUỐC HÙNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
62 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:22:04 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:22:04 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:22:04 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:07:03 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:43 TRẦN THỊ XOANThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
63 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:21:32 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:21:32 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:21:32 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:02:56 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:44 NGUYỄN CÔNG HẠNHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
64 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:20:32 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:20:32 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:20:32 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:01:39 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:45 TRẦN VĂN SÂMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
65 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 16:19:45 - Hạn xử lý: 24/10/2022 16:19:45 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:19:45 - Ngày có KQ: 20/09/2022 22:00:10 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:46 NGUYỄN VĂN TRỊNHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
66 1.001699.000.00.00.H23 -  Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật 25 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 14:48:52 - Hạn xử lý: 24/10/2022 14:48:52 - Ngày hẹn trả: 24/10/2022 14:48:52 - Ngày có KQ: 20/09/2022 21:59:20 - Ngày trả KQ: 21/09/2022 07:22:47 TRẦN THỊ ĐANThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
67 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/09/2022 15:59:04 - Hạn xử lý: 19/09/2022 15:59:04 - Ngày hẹn trả: 19/09/2022 15:59:04 - Ngày có KQ: 18/09/2022 17:41:12 - Ngày trả KQ: 19/09/2022 06:52:24 VŨ HOÀNG SƠNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
68 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/09/2022 08:05:25 - Hạn xử lý: 19/09/2022 08:05:25 - Ngày hẹn trả: 19/09/2022 08:05:25 - Ngày có KQ: 16/09/2022 14:54:44 - Ngày trả KQ: 16/09/2022 15:04:16 TRƯƠNG THỊ TOANThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
69 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 16/09/2022 08:04:44 - Hạn xử lý: 19/09/2022 08:04:44 - Ngày hẹn trả: 19/09/2022 08:04:44 - Ngày có KQ: 16/09/2022 13:33:26 - Ngày trả KQ: 16/09/2022 15:04:17 BÙI THỊ HƯỜNGThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1138
Trước & đúng hạn: 1138
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 16:34:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 52,524