CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 21/02/2023 đến ngày 28/02/2023
03/03/2023 12:00:00

STT

VỀ VIỆC

TGQD HỒ SƠ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1

1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:19:51 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:19:51 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:19:51 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:54:31 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:22

TRỊNH THỊ OANHAn Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

2

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:19:12 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:19:12 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:19:12 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:53:47 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:25

VŨ THỊ NGÁTĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

3

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:18:38 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:18:38 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:18:38 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:55:03 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:27

VŨ THỊ NGÁTĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

4

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:15:49 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:15:49 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:15:49 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:36:06 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:29

VŨ THỊ NGÁTĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

5

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:17:51 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:17:51 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:17:51 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:55:28 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:31

VŨ THỊ NGÁTĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

6

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:12:29 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:12:29 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:12:29 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:37:57 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:33

VŨ THỊ NGÁTĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

7

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:11:32 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:11:32 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:11:32 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:32:49 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:35

VŨ THỊ NGÁTĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

8

2.000884.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:10:39 - Hạn xử lý: 27/02/2023 16:10:39 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 16:10:39 - Ngày có KQ: 27/02/2023 07:40:13 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:37

NGUYỄN THỊ NHỚĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

9

1.001776.000.00.00.H23 - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

22 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 16:07:03 - Hạn xử lý: 28/03/2023 16:07:03 - Ngày hẹn trả: 28/03/2023 16:07:03 - Ngày có KQ: 24/03/2023 08:12:17 - Ngày trả KQ: 30/03/2023 16:31:32

TRẦN VĂN DIÊNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

10

1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 14:19:08 - Hạn xử lý: 27/02/2023 14:19:08 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 14:19:08 - Ngày có KQ: 24/02/2023 16:01:39 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:39

NGUYỄNTHANH HUÂNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

11

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 14:17:35 - Hạn xử lý: 03/03/2023 14:17:35 - Ngày hẹn trả: 03/03/2023 14:17:35 - Ngày có KQ: 24/02/2023 16:11:36 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:41

NGUYỄN THỊ NHUẦNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

12

1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 14:17:02 - Hạn xử lý: 27/02/2023 14:17:02 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 14:17:02 - Ngày có KQ: 24/02/2023 16:02:54 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:44

ĐỖ VĂN ĐỊNHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

13

1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 14:08:19 - Hạn xử lý: 01/03/2023 14:08:19 - Ngày hẹn trả: 01/03/2023 14:08:19 - Ngày có KQ: 24/02/2023 16:10:12 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:46

NGUYỄN THANH TUYỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

14

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 24/02/2023 14:07:25 - Hạn xử lý: 27/02/2023 14:07:25 - Ngày hẹn trả: 27/02/2023 14:07:25 - Ngày có KQ: 24/02/2023 16:09:07 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:48

NGUYỄN THANH TUYỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

15

2.000884.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/02/2023 10:09:14 - Hạn xử lý: 23/02/2023 10:09:14 - Ngày hẹn trả: 23/02/2023 10:09:14 - Ngày có KQ: 22/02/2023 10:43:49 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:50

ĐỖ VĂN XUẤTQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

16

1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/02/2023 10:07:49 - Hạn xử lý: 23/02/2023 10:07:49 - Ngày hẹn trả: 23/02/2023 10:07:49 - Ngày có KQ: 22/02/2023 10:46:00 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:52

HOÀNG THỊ HUYỀNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

17

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/02/2023 10:07:07 - Hạn xử lý: 23/02/2023 10:07:07 - Ngày hẹn trả: 23/02/2023 10:07:07 - Ngày có KQ: 22/02/2023 10:47:43 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:54

MẠC VĂN TUẤNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

18

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 22/02/2023 10:06:26 - Hạn xử lý: 23/02/2023 10:06:26 - Ngày hẹn trả: 23/02/2023 10:06:26 - Ngày có KQ: 22/02/2023 10:45:13 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 14:34:56

HOÀNG THỊ HUYỀNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1138
Trước & đúng hạn: 1138
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 16:50:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 52,524