CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/12/2022
23/12/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:54:42 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:54:42 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:54:42 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:02:48 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:04:53 LÊ THỊ LAThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:54:04 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:54:04 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:54:04 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:03:38 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:04:55 NGUYỄN THỊ BÌNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:53:32 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:53:32 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:53:32 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:04:15 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:04:57 TRẦN VĂN VIÊNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:52:50 - Hạn xử lý: 20/12/2022 10:52:50 - Ngày hẹn trả: 20/12/2022 10:52:50 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:04:56 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:06:48 TRẦN THỊ PHƯƠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:51:59 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:51:59 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:51:59 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:02:03 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:04:58 TRẦN HUY NAMĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:51:26 - Hạn xử lý: 22/12/2022 10:51:26 - Ngày hẹn trả: 22/12/2022 10:51:26 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:05:44 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:06:50 TRẦN VĂN ĐỨCĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:50:43 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:50:43 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:50:43 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:06:29 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:06:52 TRẦN VĂN UYThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:50:11 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:50:11 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:50:11 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:07:07 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:10:02 TRẦN VĂN UYThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:47:23 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:47:23 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:47:23 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:01:29 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:05:00 TRẦN VĂN UYThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:46:14 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:46:14 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:46:14 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:07:51 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:10:04 MẠC THỊ CHUYỂNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:45:34 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:45:34 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:45:34 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:08:56 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:10:06 MẠC THỊ CHUYỂNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:44:44 - Hạn xử lý: 16/12/2022 10:44:44 - Ngày hẹn trả: 16/12/2022 10:44:44 - Ngày có KQ: 15/12/2022 15:10:11 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:12:15 MẠC THỊ CHUYỂNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/12/2022 16:27:40 - Hạn xử lý: 15/12/2022 16:27:40 - Ngày hẹn trả: 15/12/2022 16:27:40 - Ngày có KQ: 15/12/2022 14:55:05 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:05:02 TRIỆU THỊ THU PHƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/12/2022 16:27:19 - Hạn xử lý: 15/12/2022 16:27:19 - Ngày hẹn trả: 15/12/2022 16:27:19 - Ngày có KQ: 15/12/2022 14:54:39 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:05:04 TRIỆU THỊ THU PHƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/12/2022 16:26:53 - Hạn xử lý: 15/12/2022 16:26:53 - Ngày hẹn trả: 15/12/2022 16:26:53 - Ngày có KQ: 15/12/2022 14:53:56 - Ngày trả KQ: 15/12/2022 15:05:06 TRIỆU THỊ THU PHƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 16:24:52 - Hạn xử lý: 14/12/2022 16:24:52 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 16:24:52 - Ngày có KQ: 13/12/2022 16:41:37 - Ngày trả KQ: 14/12/2022 13:32:54 NGUYỄN THỊ LƯƠNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 16:23:03 - Hạn xử lý: 14/12/2022 16:23:03 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 16:23:03 - Ngày có KQ: 13/12/2022 16:42:20 - Ngày trả KQ: 14/12/2022 13:32:56 NGUYỄN THỊ LƯƠNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 16:23:45 - Hạn xử lý: 14/12/2022 16:23:45 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 16:23:45 - Ngày có KQ: 13/12/2022 16:42:59 - Ngày trả KQ: 14/12/2022 13:32:57 NGUYỄN THỊ LƯƠNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 16:22:16 - Hạn xử lý: 14/12/2022 16:22:16 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 16:22:16 - Ngày có KQ: 13/12/2022 16:45:07 - Ngày trả KQ: 14/12/2022 13:32:59 NGUYỄN THỊ HUỆTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 16:21:30 - Hạn xử lý: 14/12/2022 16:21:30 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 16:21:30 - Ngày có KQ: 13/12/2022 16:45:53 - Ngày trả KQ: 14/12/2022 13:33:01 NGUYỄN THỊ HUỆTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 1.004746.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại kết hôn 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 11:07:30 - Hạn xử lý: 20/12/2022 11:07:30 - Ngày hẹn trả: 20/12/2022 11:07:30 - Ngày có KQ: 13/12/2022 11:16:49 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:35:56 MẠC VĂN VỌNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 11:04:42 - Hạn xử lý: 14/12/2022 11:04:42 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 11:04:42 - Ngày có KQ: 13/12/2022 11:22:38 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:35:59 NGUYỄN VĂN SỰĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 11:05:36 - Hạn xử lý: 14/12/2022 11:05:36 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 11:05:36 - Ngày có KQ: 13/12/2022 11:21:42 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:36:01 NGUYỄN THỊ LINHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 11:02:33 - Hạn xử lý: 14/12/2022 11:02:33 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 11:02:33 - Ngày có KQ: 13/12/2022 11:22:11 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:36:03 NGUYỄN VĂN THỤThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 10:36:22 - Hạn xử lý: 20/12/2022 10:36:22 - Ngày hẹn trả: 20/12/2022 10:36:22 - Ngày có KQ: 13/12/2022 11:19:47 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:36:05 NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 10:37:19 - Hạn xử lý: 14/12/2022 10:37:19 - Ngày hẹn trả: 14/12/2022 10:37:19 - Ngày có KQ: 13/12/2022 11:17:20 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:36:07 NGUYỄN THỊ ÚTTHÔN ĐỘT HẠ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/12/2022 10:35:20 - Hạn xử lý: 20/12/2022 10:35:20 - Ngày hẹn trả: 20/12/2022 10:35:20 - Ngày có KQ: 13/12/2022 16:32:25 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:36:09 NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 16:36:25 - Hạn xử lý: 15/12/2022 16:30:00 - Ngày hẹn trả: 15/12/2022 16:30:00 - Ngày có KQ: 13/12/2022 09:04:21 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 16:36:11 NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 16:03:52 - Hạn xử lý: 13/12/2022 16:03:52 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 16:03:52 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:06:57 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:14 MẠC VĂN THUYẾTLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 16:03:06 - Hạn xử lý: 19/12/2022 16:03:06 - Ngày hẹn trả: 19/12/2022 16:03:06 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:10:49 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:17 PHAN ĐÌNH GIÁPQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 16:02:31 - Hạn xử lý: 19/12/2022 16:02:31 - Ngày hẹn trả: 19/12/2022 16:02:31 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:35:36 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:19 MẠC VĂN BALong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 16:01:56 - Hạn xử lý: 19/12/2022 16:01:56 - Ngày hẹn trả: 19/12/2022 16:01:56 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:09:07 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:21 NGUYỄN VĂN HÀThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 16:01:17 - Hạn xử lý: 13/12/2022 16:01:17 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 16:01:17 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:08:30 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:23 NGUYỄN VĂN KHUÊQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
34 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 16:00:31 - Hạn xử lý: 13/12/2022 16:00:31 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 16:00:31 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:08:02 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:26 MẠC VĂN NHOLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 15:58:05 - Hạn xử lý: 13/12/2022 15:58:05 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 15:58:05 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:11:27 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:28 LÊ THỊ HỢPThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 15:59:24 - Hạn xử lý: 13/12/2022 15:59:24 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 15:59:24 - Ngày có KQ: 12/12/2022 16:07:30 - Ngày trả KQ: 13/12/2022 08:49:30 TRIỆU THỊ THU PHƯƠNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 11:18:23 - Hạn xử lý: 13/12/2022 11:18:23 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 11:18:23 - Ngày có KQ: 12/12/2022 14:34:42 - Ngày trả KQ: 12/12/2022 14:42:48 BÙI VĂN ĐỨCĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 08:04:12 - Hạn xử lý: 13/12/2022 08:04:12 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 08:04:12 - Ngày có KQ: 12/12/2022 08:33:04 - Ngày trả KQ: 12/12/2022 09:00:40 HÀ VĂN BỔNGQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 07:59:26 - Hạn xử lý: 13/12/2022 07:59:26 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 07:59:26 - Ngày có KQ: 12/12/2022 08:39:44 - Ngày trả KQ: 12/12/2022 09:00:43 NGUYỄN THÀNH AMQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 07:58:29 - Hạn xử lý: 13/12/2022 07:58:29 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 07:58:29 - Ngày có KQ: 12/12/2022 08:40:14 - Ngày trả KQ: 12/12/2022 09:00:45 NGUYỄN VĂN CHỈNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 08:02:35 - Hạn xử lý: 13/12/2022 08:02:35 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 08:02:35 - Ngày có KQ: 12/12/2022 08:31:04 - Ngày trả KQ: 12/12/2022 09:00:47 HÀ VĂN BỔNGQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/12/2022 08:01:04 - Hạn xử lý: 13/12/2022 08:01:04 - Ngày hẹn trả: 13/12/2022 08:01:04 - Ngày có KQ: 12/12/2022 08:27:16 - Ngày trả KQ: 12/12/2022 09:00:49 HÀ VĂN BỔNGQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/12/2022 08:10:42 - Hạn xử lý: 09/12/2022 08:10:42 - Ngày hẹn trả: 09/12/2022 08:10:42 - Ngày có KQ: 08/12/2022 14:43:00 - Ngày trả KQ: 12/12/2022 07:59:01 TRẦN THỊ BÌNHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/12/2022 15:36:30 - Hạn xử lý: 08/12/2022 15:36:30 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 15:36:30 - Ngày có KQ: 07/12/2022 16:13:02 - Ngày trả KQ: 08/12/2022 07:21:53 NGUYỄN THỊ THƠMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/12/2022 15:31:42 - Hạn xử lý: 08/12/2022 15:31:42 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 15:31:42 - Ngày có KQ: 07/12/2022 16:11:48 - Ngày trả KQ: 08/12/2022 07:21:55 TRẦN VĂN TRANGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/12/2022 15:28:50 - Hạn xử lý: 08/12/2022 15:28:50 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 15:28:50 - Ngày có KQ: 07/12/2022 16:13:49 - Ngày trả KQ: 08/12/2022 07:21:56 NGUYỄN THỊ THƯƠNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/12/2022 15:28:02 - Hạn xử lý: 08/12/2022 15:28:02 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 15:28:02 - Ngày có KQ: 07/12/2022 16:12:24 - Ngày trả KQ: 08/12/2022 07:21:58 BÙI TRUNG TÍNHĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.001009.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/12/2022 15:27:19 - Hạn xử lý: 09/12/2022 15:27:19 - Ngày hẹn trả: 09/12/2022 15:27:19 - Ngày có KQ: 08/12/2022 08:09:52 - Ngày trả KQ: 08/12/2022 08:14:52 NGUYỄN CHÍ THUẦNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/12/2022 09:20:31 - Hạn xử lý: 08/12/2022 09:20:31 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 09:20:31 - Ngày có KQ: 07/12/2022 15:08:59 - Ngày trả KQ: 08/12/2022 07:21:59 NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/12/2022 09:19:17 - Hạn xử lý: 08/12/2022 09:19:17 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 09:19:17 - Ngày có KQ: 07/12/2022 15:09:45 - Ngày trả KQ: 08/12/2022 07:22:01 NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:20:32 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:20:32 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:20:32 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:26:34 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:57:52 TRẦN THỊ VÓCQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:19:21 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:19:21 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:19:21 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:27:16 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:57:54 TRẦN THỊ VÓCQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:20:07 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:20:07 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:20:07 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:27:45 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:57:56 TRẦN THỊ VÓCQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:18:50 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:18:50 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:18:50 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:24:22 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:57:57 ĐINH THỊ TUYỀNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
55 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:17:25 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:17:25 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:17:25 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:25:57 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:57:59 ĐINH THỊ TUYỀNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
56 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:16:50 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:16:50 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:16:50 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:22:23 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:58:01 ĐINH THỊ TUYỀNQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
57 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:15:23 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:15:23 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:15:23 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:28:45 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:58:03 MẠC THỊ THANHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
58 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:14:03 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:14:03 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:14:03 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:25:08 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:58:04 MẠC THỊ THANHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
59 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:13:18 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:13:18 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:13:18 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:29:28 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:58:06 MẠC THỊ THANHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
60 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:12:24 - Hạn xử lý: 06/12/2022 16:12:24 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 16:12:24 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:30:06 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:58:08 MẠC THỊ THANHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
61 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/12/2022 16:11:46 - Hạn xử lý: 08/12/2022 16:11:46 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 16:11:46 - Ngày có KQ: 05/12/2022 16:34:33 - Ngày trả KQ: 05/12/2022 16:58:10 LÊ THỊ HOATrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
62 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 14:52:21 - Hạn xử lý: 05/12/2022 14:52:21 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 14:52:21 - Ngày có KQ: 02/12/2022 15:08:07 - Ngày trả KQ: 03/12/2022 09:26:36 NGUYỄN THỊ QUYÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
63 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 14:51:42 - Hạn xử lý: 05/12/2022 14:51:42 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 14:51:42 - Ngày có KQ: 02/12/2022 15:09:30 - Ngày trả KQ: 03/12/2022 09:26:38 ĐỖ VĂN QUỴNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
64 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 14:49:21 - Hạn xử lý: 05/12/2022 14:49:21 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 14:49:21 - Ngày có KQ: 02/12/2022 15:28:38 - Ngày trả KQ: 03/12/2022 09:26:40 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
65 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 14:48:11 - Hạn xử lý: 05/12/2022 14:48:11 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 14:48:11 - Ngày có KQ: 02/12/2022 15:07:16 - Ngày trả KQ: 03/12/2022 09:26:41 MẠC THỊ MỪNGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
66 2.000884.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 14:50:30 - Hạn xử lý: 05/12/2022 14:50:30 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 14:50:30 - Ngày có KQ: 02/12/2022 15:10:19 - Ngày trả KQ: 03/12/2022 09:26:43 ĐỖ VĂN QUỴNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
67 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 10:00:53 - Hạn xử lý: 05/12/2022 10:00:53 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 10:00:53 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:19:01 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:01 NGUYỄN XUÂN DUYTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
68 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 10:00:21 - Hạn xử lý: 05/12/2022 10:00:21 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 10:00:21 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:19:34 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:03 NGUYỄN XUÂN DUYTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
69 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 09:59:25 - Hạn xử lý: 05/12/2022 09:59:25 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 09:59:25 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:22:35 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:05 NGUYỄN XUÂN DUYTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
70 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 09:58:39 - Hạn xử lý: 05/12/2022 09:58:39 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 09:58:39 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:23:15 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:06 NGUYỄN XUÂN DUYTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
71 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 09:57:44 - Hạn xử lý: 07/12/2022 09:57:44 - Ngày hẹn trả: 07/12/2022 09:57:44 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:23:41 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:08 ĐỖ VĂN TĨNHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
72 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 10:01:25 - Hạn xử lý: 05/12/2022 10:01:25 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 10:01:25 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:24:16 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:10 NGUYỄN XUÂN DUYTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
73 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 09:56:38 - Hạn xử lý: 05/12/2022 09:56:38 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 09:56:38 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:24:55 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:12 NGUYỄN VĂN DŨNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
74 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 09:55:53 - Hạn xử lý: 05/12/2022 09:55:53 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 09:55:53 - Ngày có KQ: 02/12/2022 10:25:23 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:14 NGUYỄN VĂN DŨNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
75 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 08:29:14 - Hạn xử lý: 05/12/2022 08:29:14 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 08:29:14 - Ngày có KQ: 02/12/2022 09:47:59 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:15 NGUYỄN THỊ HÒAĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
76 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 08:38:59 - Hạn xử lý: 05/12/2022 08:38:59 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 08:38:59 - Ngày có KQ: 02/12/2022 09:58:19 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:17 NGUYỄN VĂN THỤThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
77 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 08:28:27 - Hạn xử lý: 05/12/2022 08:28:27 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 08:28:27 - Ngày có KQ: 02/12/2022 09:43:04 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:19 NGUYỄN THỊ HÒAĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
78 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 02/12/2022 08:23:44 - Hạn xử lý: 05/12/2022 08:23:44 - Ngày hẹn trả: 05/12/2022 08:23:44 - Ngày có KQ: 02/12/2022 09:41:44 - Ngày trả KQ: 02/12/2022 14:02:21 NGUYỄN VĂN QUẾĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
79 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/12/2022 11:23:35 - Hạn xử lý: 08/12/2022 11:23:35 - Ngày hẹn trả: 08/12/2022 11:23:35 - Ngày có KQ: 01/12/2022 11:26:38 - Ngày trả KQ: 01/12/2022 14:38:53 TRẦN THỊ VỊNHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
80 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/12/2022 11:16:50 - Hạn xử lý: 02/12/2022 11:16:50 - Ngày hẹn trả: 02/12/2022 11:16:50 - Ngày có KQ: 01/12/2022 11:23:50 - Ngày trả KQ: 01/12/2022 14:38:56 TĂNG THỊ BĂNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
81 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/12/2022 11:15:59 - Hạn xử lý: 02/12/2022 11:15:59 - Ngày hẹn trả: 02/12/2022 11:15:59 - Ngày có KQ: 01/12/2022 11:24:38 - Ngày trả KQ: 01/12/2022 14:38:58 TĂNG THỊ BĂNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
82 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/12/2022 11:15:07 - Hạn xử lý: 02/12/2022 11:15:07 - Ngày hẹn trả: 02/12/2022 11:15:07 - Ngày có KQ: 01/12/2022 11:25:19 - Ngày trả KQ: 01/12/2022 14:39:00 TĂNG THỊ BĂNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
83 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/12/2022 11:12:54 - Hạn xử lý: 02/12/2022 11:12:54 - Ngày hẹn trả: 02/12/2022 11:12:54 - Ngày có KQ: 01/12/2022 11:25:54 - Ngày trả KQ: 01/12/2022 14:39:02 TĂNG THỊ BĂNGTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
84 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 01/12/2022 11:11:33 - Hạn xử lý: 06/12/2022 11:11:33 - Ngày hẹn trả: 06/12/2022 11:11:33 - Ngày có KQ: 01/12/2022 11:22:34 - Ngày trả KQ: 01/12/2022 14:39:04 NGUYỄN THỊ LỘCĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1508
Trước & đúng hạn: 1508
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 11:33:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 11
Tất cả: 54,447