CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai ngân sách Quí 2 năm 2021
11/08/2021 12:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN   Biểu số 113/CK TC-NSNN
      XÃ NAM TÂN      
         
  CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2021
         
      Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện            6 tháng So sánh (%)
A B 1 2 3=2/1
I Tổng số thu 6.813.400 4.043.862 59,35
1  Các khoản thu xã hưởng 100% 155.000 51.088 32,96
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 2.471.100 578.182 23,40
3 Thu bổ sung 4.187.300 3.063.047 73,15
  - Bổ sung cân đối 3.944.600 2.060.000 52,22
  - Bổ sung có mục tiêu 242.700 1.003.047 413,29
4 Thu chuyển nguồn 0 351.545 -
II Tổng số chi 16.372.362 3.088.823 18,87
1 Chi đầu tư phát triển 9.749.702 1.150.045 11,80
2 Chi thường xuyên 6.281.927 1.938.778 30,86
3 Chi dự phòng 83.000   0,00
4 Nguồn cải cách tiền lương 257.733   0,00
         
  NGƯỜI LẬP   TM. UBND XÃ
      Chủ tịch
         
         
         
  Đỗ Thị Thúy Quỳnh      
      Hoàng Văn Toan
       
  
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1150
Trước & đúng hạn: 1150
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 16:23:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 20
Tất cả: 52,609