CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023
14/02/2023 12:00:00

STT

VỀ VIỆC

TGQD HỒ SƠ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 16:31:11 - Hạn xử lý: 13/02/2023 16:30:00 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 16:30:00 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:43:06 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:14

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNGĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

2

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 16:24:39 - Hạn xử lý: 17/02/2023 16:24:39 - Ngày hẹn trả: 17/02/2023 16:24:39 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:43:48 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:16

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

3

1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:58:51 - Hạn xử lý: 17/02/2023 15:58:51 - Ngày hẹn trả: 17/02/2023 15:58:51 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:08:18 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:19

NGUYỄN VĂN HÀThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

4

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:58:14 - Hạn xử lý: 13/02/2023 15:58:14 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 15:58:14 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:09:08 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:21

NGUYỄN VĂN HÀThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

5

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:56:15 - Hạn xử lý: 13/02/2023 15:56:15 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 15:56:15 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:11:35 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:22

NGUYỄN THỊ YẾNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

6

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:57:47 - Hạn xử lý: 13/02/2023 15:57:47 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 15:57:47 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:12:39 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:24

BÙI MINH THANHthôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

7

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:55:41 - Hạn xử lý: 13/02/2023 15:55:41 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 15:55:41 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:12:05 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:27

NGUYỄN THỊ YẾNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

8

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:55:14 - Hạn xử lý: 13/02/2023 15:55:14 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 15:55:14 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:13:17 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:28

NGUYỄN THỊ THUỲ LINHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

9

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:54:32 - Hạn xử lý: 13/02/2023 15:54:32 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 15:54:32 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:13:50 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:30

NGUYỄN THỊ THUỲ LINHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

10

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 15:54:05 - Hạn xử lý: 13/02/2023 15:54:05 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 15:54:05 - Ngày có KQ: 10/02/2023 16:42:01 - Ngày trả KQ: 13/02/2023 08:31:32

NGUYỄN THỊ THUỲ LINHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

11

1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 09:22:00 - Hạn xử lý: 15/02/2023 09:22:00 - Ngày hẹn trả: 15/02/2023 09:22:00 - Ngày có KQ: 10/02/2023 14:21:24 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:43

NGUYỄN VĂN SỬUQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

12

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 09:05:05 - Hạn xử lý: 13/02/2023 09:05:05 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 09:05:05 - Ngày có KQ: 10/02/2023 14:20:08 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:45

LÊ VĂN HIẾUĐầu Bến, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

13

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 09:04:14 - Hạn xử lý: 13/02/2023 09:04:14 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 09:04:14 - Ngày có KQ: 10/02/2023 14:16:02 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:47

BÙI HỮU TRỌNGĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

14

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 09:03:38 - Hạn xử lý: 13/02/2023 09:03:38 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 09:03:38 - Ngày có KQ: 10/02/2023 14:14:59 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:49

CAO THU TRANGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

15

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/02/2023 09:03:03 - Hạn xử lý: 13/02/2023 09:03:03 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 09:03:03 - Ngày có KQ: 10/02/2023 14:13:53 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:51

CAO THU TRANGLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

16

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/02/2023 15:20:37 - Hạn xử lý: 10/02/2023 15:20:37 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 15:20:37 - Ngày có KQ: 10/02/2023 14:12:29 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:53

NGUYỄN THỊ LỆQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

17

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/02/2023 15:19:58 - Hạn xử lý: 10/02/2023 15:19:58 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 15:19:58 - Ngày có KQ: 10/02/2023 14:11:27 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:55

NGUYỄN THỊ LỆQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

18

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/02/2023 15:19:23 - Hạn xử lý: 10/02/2023 15:19:23 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 15:19:23 - Ngày có KQ: 09/02/2023 16:56:50 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:57

NGUYỄN KHẮC BẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

19

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/02/2023 15:17:49 - Hạn xử lý: 10/02/2023 15:17:49 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 15:17:49 - Ngày có KQ: 09/02/2023 16:55:55 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:52:59

NGUYỄN KHẮC BẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

20

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/02/2023 15:18:25 - Hạn xử lý: 10/02/2023 15:18:25 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 15:18:25 - Ngày có KQ: 09/02/2023 16:55:15 - Ngày trả KQ: 10/02/2023 15:53:01

NGUYỄN KHẮC BẾNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

21

1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 09/02/2023 11:08:27 - Hạn xử lý: 10/02/2023 11:08:27 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 11:08:27 - Ngày có KQ: 09/02/2023 14:53:15 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 15:14:04

NGUYỄN THÀNH CHUNGĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

22

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 15:44:37 - Hạn xử lý: 09/02/2023 15:44:37 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 15:44:37 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:28:02 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:02

PHẠM VĂN THIỆNLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

23

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 15:44:01 - Hạn xử lý: 09/02/2023 15:44:01 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 15:44:01 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:29:36 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:05

PHẠM VĂN THIỆNLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

24

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 15:42:52 - Hạn xử lý: 09/02/2023 15:42:52 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 15:42:52 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:30:18 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:06

NGUYỄN THẾ HOÀĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

25

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 15:43:25 - Hạn xử lý: 09/02/2023 15:43:25 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 15:43:25 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:31:13 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:08

PHẠM VĂN THIỆNLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

26

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 15:38:17 - Hạn xử lý: 09/02/2023 15:38:17 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 15:38:17 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:31:54 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:10

MẠC VĂN HOÀNHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

27

1.000894.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký kết hôn

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 15:33:58 - Hạn xử lý: 09/02/2023 15:33:58 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 15:33:58 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:40:18 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:12

HÀ VĂN THANHQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

28

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 14:35:13 - Hạn xử lý: 09/02/2023 14:35:13 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 14:35:13 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:43:58 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:15

NGUYỄN THỊ NHỚĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

29

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 14:34:38 - Hạn xử lý: 09/02/2023 14:34:38 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 14:34:38 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:38:06 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:16

NGUYỄN VĂN HÀThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

30

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 14:35:52 - Hạn xử lý: 09/02/2023 14:35:52 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 14:35:52 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:27:09 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:18

NGUYỄN THỊ NHỚĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

31

2.000884.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 09:46:12 - Hạn xử lý: 09/02/2023 09:46:12 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 09:46:12 - Ngày có KQ: 08/02/2023 10:44:16 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:37

ĐỖ VĂN QUỴNHPhường Thái Học 2 Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

32

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 09:31:55 - Hạn xử lý: 09/02/2023 09:31:55 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 09:31:55 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:23:07 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:20

DO THỊ NHUONGCao Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

33

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 09:32:26 - Hạn xử lý: 09/02/2023 09:32:26 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 09:32:26 - Ngày có KQ: 08/02/2023 16:23:46 - Ngày trả KQ: 09/02/2023 07:50:22

DO THỊ NHUONGCao Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

34

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 09:31:17 - Hạn xử lý: 09/02/2023 09:31:17 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 09:31:17 - Ngày có KQ: 08/02/2023 10:47:31 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:39

NGUYỄN THẾ MẠNHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

35

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 09:28:27 - Hạn xử lý: 09/02/2023 09:28:27 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 09:28:27 - Ngày có KQ: 08/02/2023 10:46:41 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:41

NGUYỄN THẾ MẠNHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

36

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 09:27:54 - Hạn xử lý: 09/02/2023 09:27:54 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 09:27:54 - Ngày có KQ: 08/02/2023 10:45:36 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:43

NGUYỄN THỊ THƠMĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

37

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 08/02/2023 09:28:59 - Hạn xử lý: 09/02/2023 09:28:59 - Ngày hẹn trả: 09/02/2023 09:28:59 - Ngày có KQ: 08/02/2023 10:48:37 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:45

NGUYỄN THẾ MẠNHLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

38

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 16:34:17 - Hạn xử lý: 08/02/2023 16:30:00 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 16:30:00 - Ngày có KQ: 08/02/2023 10:44:58 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:47

NGUYỄN THỊ THU MIỀNĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

39

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 16:22:47 - Hạn xử lý: 08/02/2023 16:22:47 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 16:22:47 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:25:03 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:49

MẠC VĂN KHẮCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

40

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 16:21:59 - Hạn xử lý: 08/02/2023 16:21:59 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 16:21:59 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:25:44 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:51

NGUYỄN THỊ THANH THÙYLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

41

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 16:21:23 - Hạn xử lý: 08/02/2023 16:21:23 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 16:21:23 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:26:29 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:53

NGUYỄN THỊ THANH THÙYLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

42

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:53:59 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:53:59 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:53:59 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:28:30 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:54

ĐỖ VĂN QUÝQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

43

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:55:22 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:55:22 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:55:22 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:28:59 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:56

VŨ THỊ ANTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

44

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:50:16 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:50:16 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:50:16 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:27:19 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:01:58

NGUYỄN THỊ NHỚĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

45

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:44:59 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:44:59 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:44:59 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:27:47 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:02:00

NGUYỄN THỊ NHỚĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

46

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:42:02 - Hạn xử lý: 08/02/2023 15:42:02 - Ngày hẹn trả: 08/02/2023 15:42:02 - Ngày có KQ: 08/02/2023 09:24:06 - Ngày trả KQ: 08/02/2023 11:02:02

NGUYỄN THỊ NHỚĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

47

1.001776.000.00.00.H23 - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

22 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:10:28 - Hạn xử lý: 09/03/2023 15:10:28 - Ngày hẹn trả: 09/03/2023 15:10:28 - Ngày có KQ: 25/02/2023 15:36:00 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 08:00:41

TRẦN VĂN DIÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

48

1.001776.000.00.00.H23 - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

22 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:10:51 - Hạn xử lý: 09/03/2023 15:10:51 - Ngày hẹn trả: 09/03/2023 15:10:51 - Ngày có KQ: 25/02/2023 15:22:10 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 08:00:43

TRẦN VĂN DIÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

49

1.001776.000.00.00.H23 - Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

22 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 15:09:52 - Hạn xử lý: 09/03/2023 15:09:52 - Ngày hẹn trả: 09/03/2023 15:09:52 - Ngày có KQ: 25/02/2023 15:20:11 - Ngày trả KQ: 27/02/2023 08:00:46

TRẦN VĂN DIÊNThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

50

1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 07/02/2023 10:27:46 - Hạn xử lý: 10/02/2023 10:27:46 - Ngày hẹn trả: 10/02/2023 10:27:46 - Ngày có KQ: 07/02/2023 10:44:50 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:40:54

PHAN VĂN PHÁTĐột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

51

2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 16:09:48 - Hạn xử lý: 07/02/2023 16:09:48 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 16:09:48 - Ngày có KQ: 06/02/2023 16:12:35 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:40:55

NGUYỄN VĂN THIỆNĐột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

52

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 16:09:13 - Hạn xử lý: 07/02/2023 16:09:13 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 16:09:13 - Ngày có KQ: 06/02/2023 16:13:10 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:40:57

MẠC VĂN HIẾULong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

53

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 16:08:41 - Hạn xử lý: 07/02/2023 16:08:41 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 16:08:41 - Ngày có KQ: 06/02/2023 16:14:10 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:40:59

MẠC VĂN HIẾULong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

54

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 16:08:11 - Hạn xử lý: 07/02/2023 16:08:11 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 16:08:11 - Ngày có KQ: 06/02/2023 16:14:43 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:01

MẠC VĂN HIẾULong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

55

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 16:06:44 - Hạn xử lý: 07/02/2023 16:06:44 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 16:06:44 - Ngày có KQ: 06/02/2023 16:34:15 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:03

MẠC VĂN HIẾULong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

56

1.000656.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai tử

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 16:07:17 - Hạn xử lý: 07/02/2023 16:07:17 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 16:07:17 - Ngày có KQ: 06/02/2023 16:36:34 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:05

DƯƠNG ĐÌNH TÁMQuảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

57

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 16:04:32 - Hạn xử lý: 07/02/2023 16:04:32 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 16:04:32 - Ngày có KQ: 06/02/2023 16:35:46 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:07

MẠC VĂN HIẾULong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

58

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:51:12 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:51:12 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:51:12 - Ngày có KQ: 06/02/2023 13:40:55 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:09

PHẠM THỊ THÙYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

59

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:51:55 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:51:55 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:51:55 - Ngày có KQ: 06/02/2023 13:43:27 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:11

PHẠM THỊ THÙYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

60

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:46:42 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:46:42 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:46:42 - Ngày có KQ: 06/02/2023 13:49:42 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:13

PHẠM THỊ THÙYThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

61

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:12:25 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:12:25 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:12:25 - Ngày có KQ: 06/02/2023 14:19:57 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:15

ĐỖ VĂN ĐẠTLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

62

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:11:44 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:11:44 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:11:44 - Ngày có KQ: 06/02/2023 14:20:28 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:17

ĐỖ VĂN ĐẠTLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

63

1.004772.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:13:46 - Hạn xử lý: 13/02/2023 10:13:46 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 10:13:46 - Ngày có KQ: 06/02/2023 10:22:21 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:19

TRẦN VĂN HUẤNxóm 1 thôn lương gián, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

64

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:10:26 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:10:26 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:10:26 - Ngày có KQ: 06/02/2023 14:21:05 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:21

ĐỖ VĂN ĐẠTLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

65

2.000815.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:11:07 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:11:07 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:11:07 - Ngày có KQ: 06/02/2023 14:21:54 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:23

ĐỖ VĂN ĐẠTLong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

66

1.004772.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:09:55 - Hạn xử lý: 13/02/2023 10:09:55 - Ngày hẹn trả: 13/02/2023 10:09:55 - Ngày có KQ: 06/02/2023 15:48:18 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:25

NGUYỄN VĂN ĐẠILong Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

67

2.000884.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/02/2023 10:09:23 - Hạn xử lý: 07/02/2023 10:09:23 - Ngày hẹn trả: 07/02/2023 10:09:23 - Ngày có KQ: 06/02/2023 11:11:12 - Ngày trả KQ: 07/02/2023 15:41:26

VŨ THỊ ANTrung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1138
Trước & đúng hạn: 1138
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 17:17:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 52,524