CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai ngân sách Quí 1 năm 2021
23/04/2021 12:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN   Biểu số 113/CK TC-NSNN
      XÃ NAM TÂN      
         
  CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2021
         
      Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện            3 tháng So sánh (%)
A B 1 2 3=2/1
I Tổng số thu 6.813.400 1.843.177 27,05
1  Các khoản thu xã hưởng 100% 155.000 19.998 12,90
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 2.471.100 511.634 20,70
3 Thu bổ sung 4.187.300 960.000 22,93
  - Bổ sung cân đối 3.944.600 960.000 24,34
  - Bổ sung có mục tiêu 242.700    
4 Thu chuyển nguồn   351.545  
II Tổng số chi 6.813.400 110.318 1,62
1 Chi đầu tư phát triển 2.160.000    
2 Chi thường xuyên 4.360.400 110.318 2,53
3 Chi dự phòng 293.000    
4 Nguồn cải cách tiền lương      
         
  NGƯỜI LẬP   TM. UBND XÃ
      Chủ tịch
         
         
         
  Đỗ Thị Thúy Quỳnh      
      Hoàng Văn Toan
         
         
         
         
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1150
Trước & đúng hạn: 1150
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 14:45:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 16
Tất cả: 52,605