CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022
18/10/2022 12:00:00

STT VỀ VIỆC TGQD HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
1 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 17:12:22 - Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 17/10/2022 08:34:49 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:41 PHAN VĂN HOÀNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 17:11:41 - Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00 - Ngày có KQ: 17/10/2022 08:36:32 - Ngày trả KQ: 17/10/2022 15:38:42 TRẦN THỊ LINHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 09:55:55 - Hạn xử lý: 17/10/2022 09:55:55 - Ngày hẹn trả: 17/10/2022 09:55:55 - Ngày có KQ: 14/10/2022 10:40:28 - Ngày trả KQ: 14/10/2022 14:26:29 TRỊNH THỊ MAI HIÊNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 10:37:31 - Hạn xử lý: 14/10/2022 10:37:31 - Ngày hẹn trả: 14/10/2022 10:37:31 - Ngày có KQ: 13/10/2022 13:57:36 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 16:44:32 TRẦN THỊ NGỌC TÚThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 10:17:32 - Hạn xử lý: 17/10/2022 10:17:32 - Ngày hẹn trả: 17/10/2022 10:17:32 - Ngày có KQ: 13/10/2022 10:34:30 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 10:35:29 NGUYỄN VĂN VỊCC 337702, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 10:16:47 - Hạn xử lý: 14/10/2022 10:16:47 - Ngày hẹn trả: 14/10/2022 10:16:47 - Ngày có KQ: 13/10/2022 10:35:47 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 16:44:33 MẠC VĂN MINHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 10:15:29 - Hạn xử lý: 17/10/2022 10:15:29 - Ngày hẹn trả: 17/10/2022 10:15:29 - Ngày có KQ: 13/10/2022 10:34:00 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 10:35:30 VŨ VĂN THUÂNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 11:14:38 - Hạn xử lý: 13/10/2022 11:14:38 - Ngày hẹn trả: 13/10/2022 11:14:38 - Ngày có KQ: 12/10/2022 13:32:38 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 10:35:31 LÊ THỊ OANHThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 11:09:40 - Hạn xử lý: 19/10/2022 11:09:40 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 11:09:40 - Ngày có KQ: 12/10/2022 13:33:28 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 10:35:32 NGUYỄN THỊ THƠMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 11:06:39 - Hạn xử lý: 13/10/2022 11:06:39 - Ngày hẹn trả: 13/10/2022 11:06:39 - Ngày có KQ: 13/10/2022 07:58:29 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 10:35:33 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮMThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 11:05:35 - Hạn xử lý: 19/10/2022 11:05:35 - Ngày hẹn trả: 19/10/2022 11:05:35 - Ngày có KQ: 12/10/2022 13:35:19 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 10:35:33 TRẦN VĂN TOẢNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 11:01:59 - Hạn xử lý: 13/10/2022 11:01:59 - Ngày hẹn trả: 13/10/2022 11:01:59 - Ngày có KQ: 12/10/2022 13:34:05 - Ngày trả KQ: 13/10/2022 10:35:34 TÂN THỊ THANHThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 2.000913.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:52:37 - Hạn xử lý: 12/10/2022 16:52:37 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 16:52:37 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:54:58 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:15 TRẦN DUY HƯNGđột trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:51:20 - Hạn xử lý: 12/10/2022 16:51:20 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 16:51:20 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:58:40 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:16 NGUYỄN THỊ PHƯỢNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:49:40 - Hạn xử lý: 12/10/2022 16:49:40 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 16:49:40 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:53:23 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:17 TẠ THỊ MẬNThôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:49:02 - Hạn xử lý: 12/10/2022 16:49:02 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 16:49:02 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:55:35 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:18 TRẦN THỊ TUYẾTThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:47:58 - Hạn xử lý: 12/10/2022 16:47:58 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 16:47:58 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:58:04 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:19 NGUYỄN XUÂN THÀNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:50:29 - Hạn xử lý: 14/10/2022 16:50:29 - Ngày hẹn trả: 14/10/2022 16:50:29 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:59:03 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:34 TRẦN THỊ NGAThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:47:21 - Hạn xử lý: 12/10/2022 16:47:21 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 16:47:21 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:57:26 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:20 TRẦN THỊ PHƯƠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:46:34 - Hạn xử lý: 18/10/2022 16:46:34 - Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:46:34 - Ngày có KQ: 11/10/2022 16:56:43 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 16:59:20 TRẦN THỊ PHƯƠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 15:06:46 - Hạn xử lý: 11/10/2022 15:06:46 - Ngày hẹn trả: 11/10/2022 15:06:46 - Ngày có KQ: 10/10/2022 17:09:52 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 07:37:54 MẠC THỊ NGOANThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 11:02:22 - Hạn xử lý: 12/10/2022 11:02:22 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 11:02:22 - Ngày có KQ: 10/10/2022 17:09:09 - Ngày trả KQ: 11/10/2022 07:37:56 ĐỖ VĂN QUANGBC 258684, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 10:27:46 - Hạn xử lý: 11/10/2022 10:27:46 - Ngày hẹn trả: 11/10/2022 10:27:46 - Ngày có KQ: 10/10/2022 10:55:10 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:16 VƯƠNG THỊ THẢO VÂNThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 2.001035.000.00.00.H23 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 10:26:18 - Hạn xử lý: 12/10/2022 10:26:18 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 10:26:18 - Ngày có KQ: 10/10/2022 10:59:02 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:17 ĐỖ THỊ TUYẾTThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 10:22:20 - Hạn xử lý: 11/10/2022 10:22:20 - Ngày hẹn trả: 11/10/2022 10:22:20 - Ngày có KQ: 10/10/2022 10:55:47 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:18 VŨ VĂN THUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 09:42:37 - Hạn xử lý: 11/10/2022 09:42:37 - Ngày hẹn trả: 11/10/2022 09:42:37 - Ngày có KQ: 10/10/2022 10:21:47 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:19 TRẦN VĂN THANHThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 09:41:36 - Hạn xử lý: 11/10/2022 09:41:36 - Ngày hẹn trả: 11/10/2022 09:41:36 - Ngày có KQ: 10/10/2022 10:19:41 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:20 TRẦN VĂN THẮNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 09:40:38 - Hạn xử lý: 11/10/2022 09:40:38 - Ngày hẹn trả: 11/10/2022 09:40:38 - Ngày có KQ: 10/10/2022 11:07:43 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:21 TRẦN THỊ PHƯƠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 09:43:33 - Hạn xử lý: 11/10/2022 09:43:33 - Ngày hẹn trả: 11/10/2022 09:43:33 - Ngày có KQ: 10/10/2022 10:20:39 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:22 TRẦN THỊ PHƯƠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
30 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 14:59:30 - Hạn xử lý: 07/10/2022 14:59:30 - Ngày hẹn trả: 07/10/2022 14:59:30 - Ngày có KQ: 06/10/2022 16:00:37 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:23 PHAN VĂN HOÀNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 14:53:01 - Hạn xử lý: 13/10/2022 14:53:01 - Ngày hẹn trả: 13/10/2022 14:53:01 - Ngày có KQ: 06/10/2022 15:59:37 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:24 MẠC VĂN KHẮCThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
32 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 14:50:41 - Hạn xử lý: 07/10/2022 14:50:41 - Ngày hẹn trả: 07/10/2022 14:50:41 - Ngày có KQ: 06/10/2022 15:58:49 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:25 NGUYỄN VĂN DŨNGThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 16:29:47 - Hạn xử lý: 06/10/2022 16:29:47 - Ngày hẹn trả: 06/10/2022 16:29:47 - Ngày có KQ: 05/10/2022 16:47:57 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:26 BÙI VĂN LỘCTổ 58, Khu 6, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
34 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 16:29:05 - Hạn xử lý: 06/10/2022 16:29:05 - Ngày hẹn trả: 06/10/2022 16:29:05 - Ngày có KQ: 05/10/2022 16:47:11 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:27 DƯƠNG THỊ KHÁNHThôn Cao Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 16:28:19 - Hạn xử lý: 06/10/2022 16:28:19 - Ngày hẹn trả: 06/10/2022 16:28:19 - Ngày có KQ: 05/10/2022 16:44:56 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:28 NGUYỄN THỊ MƠThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
36 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 16:27:31 - Hạn xử lý: 06/10/2022 16:27:31 - Ngày hẹn trả: 06/10/2022 16:27:31 - Ngày có KQ: 05/10/2022 16:44:13 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:29 PHẠM THỊ THOIThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
37 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 16:26:51 - Hạn xử lý: 06/10/2022 16:26:51 - Ngày hẹn trả: 06/10/2022 16:26:51 - Ngày có KQ: 05/10/2022 16:43:34 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:30 PHẠM THỊ THOIThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
38 1.004884.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh 5 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 16:26:06 - Hạn xử lý: 12/10/2022 16:26:06 - Ngày hẹn trả: 12/10/2022 16:26:06 - Ngày có KQ: 05/10/2022 16:46:17 - Ngày trả KQ: 10/10/2022 14:21:31 NGUYỄN THỊ MƠThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
39 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 15:59:27 - Hạn xử lý: 07/10/2022 15:59:27 - Ngày hẹn trả: 07/10/2022 15:59:27 - Ngày có KQ: 04/10/2022 16:24:23 - Ngày trả KQ: 05/10/2022 07:07:36 NGUYỄN THỊ HẰNGTống Xá, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
40 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 15:58:40 - Hạn xử lý: 05/10/2022 15:58:40 - Ngày hẹn trả: 05/10/2022 15:58:40 - Ngày có KQ: 04/10/2022 16:24:56 - Ngày trả KQ: 05/10/2022 07:07:37 NGUYỄN THỊ HẰNGTống Xá, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
41 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 09:49:53 - Hạn xử lý: 05/10/2022 09:49:53 - Ngày hẹn trả: 05/10/2022 09:49:53 - Ngày có KQ: 04/10/2022 14:15:56 - Ngày trả KQ: 05/10/2022 07:07:38 DƯƠNG THỊ KHÁNHThôn Cao Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
42 1.001193.000.00.00.H23 - Thủ tục đăng ký khai sinh
1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 09:27:57 - Hạn xử lý: 05/10/2022 09:27:57 - Ngày hẹn trả: 05/10/2022 09:27:57 - Ngày có KQ: 04/10/2022 10:24:35 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 10:32:54 HOÀNG VĂN THUẬNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
43 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 09:20:40 - Hạn xử lý: 05/10/2022 09:20:40 - Ngày hẹn trả: 05/10/2022 09:20:40 - Ngày có KQ: 04/10/2022 10:25:09 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 10:32:56 TÂN VĂN KHÁNHThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
44 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:33:51 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:33:51 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:33:51 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:38:47 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:01:56 ĐỖ VĂN TỚIThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
45 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:33:06 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:33:06 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:33:06 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:39:43 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:01:57 NGUYỄN THỊ THƠThôn An Điền Xuân, Xã Cộng Hòa, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
46 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:32:19 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:32:19 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:32:19 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:41:47 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:01:58 NGUYỄN VĂN MẠNGThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
47 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:31:30 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:31:30 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:31:30 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:42:20 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:01:59 NGUYỄN THỊ  ÁNHThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
48 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:27:59 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:27:59 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:27:59 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:42:58 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:02:00 NGUYỄN VĂN BÙIThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
49 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:26:39 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:26:39 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:26:39 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:44:23 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:02:01 VŨ HOÀNG SƠNThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
50 2.000635.000.00.00.H23. - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:25:53 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:25:53 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:25:53 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:40:42 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:02:02 HOÀNG HẢI  LÂMThôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
51 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:25:02 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:25:02 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:25:02 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:38:17 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:02:02 ĐỖ THỊ TUYẾTThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
52 1.004873.000.00.00.H23 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:24:16 - Hạn xử lý: 06/10/2022 16:24:16 - Ngày hẹn trả: 06/10/2022 16:24:16 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:37:39 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:02:03 ĐỖ THỊ VIỆT HÀThôn Quảng Tân, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
53 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 16:23:29 - Hạn xử lý: 04/10/2022 16:23:29 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 16:23:29 - Ngày có KQ: 03/10/2022 16:36:48 - Ngày trả KQ: 04/10/2022 09:02:04 NGUYỄN VĂN HUYThôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
54 2.000815.000.00.00.H23. - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 ngày làm việc - Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 08:25:21 - Hạn xử lý: 04/10/2022 08:25:21 - Ngày hẹn trả: 04/10/2022 08:25:21 - Ngày có KQ: 03/10/2022 09:04:39 - Ngày trả KQ: 03/10/2022 15:51:44 TRẦN ĐỨC THUẬNThôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1138
Trước & đúng hạn: 1138
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 02:52:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: HOÀNG VĂN TOAN

Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3794.283

Email: namtan.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0